Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Budúci prevod majetku v k. ú. Lomnička z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na budúci prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva PSK –pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Lomnička do vlastníctva Východoslovenská distribučná, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

Budúci prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, pozemok – časť parcely registra C KN parc. č. 432, ostatná plocha o výmere 8128 m2 zapísanej na LV č. 1591 v k.ú. Lomnička, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom za účelom výstavby kioskovej trafostanice

spoluvlastnícky podiel: 1/1

ťarchy: bez tiarch

Podmienky prevodu

kúpna zmluva na predaj pozemku, ktorý je predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, bude s kupujúcimi uzatvorená až po výstavbe a skolaudovaní kioskovej trafostanice ktorá bude vlastníctvom Východoslovenskej distribučnej, a.s., na základe výstavby, ktorej dôjde k odčleneniu pozemku geometrickým plánom na odčlenenie pozemku pod trafostanicou

Lehota na uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy

predávajúci sa zaväzuje uzavrieť Kúpnu zmluvu bez zbytočného odkladu po doručení geometrického plánu na odčlenenie pozemku kupujúcemu potom, ako bude prevod schválený zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja

Účel prevodu

pozemok zastavaný kioskovou trafostanicou vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej, a.s, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Budúci kupujúci

Východoslovenská distribučná, a.s. , Mlynská 31, 042 91  Košice, IČO: 36599361

Kúpna cena

1,00 €

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Záväzok budúceho kupujúceho postaviť na svoje náklady trafostanicu a VN prípojku pre potreby realizácie projektu budúceho predávajúceho „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko Lomnička 150“

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 01.10.2021 do 18.10. 2021, 10:00 hod.

Publikované: 01.10.2021 / Aktualizované: 01.10.2021 HoreTlačiť