Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odpredaj majetku

Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné odpredať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK boli schválené uznesením č. 25/2010 na 3. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 2. 3. 2010. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 153/2011 bol dňa 22.2.2011 schválený Dodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 132/2014 bol dňa 09.12.2014 schválený Dodatok č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK zo dňa 2. 3. 2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22. 2. 2011, s účinnosťou od 01.01.2015. Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 465/2017 bol dňa 21.2.2017 schválený Dodatok č. 3, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Dokumenty na stiahnutie:

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne ponuky odpredaja majetku.  (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve - archív OVS, archív PP, archív PHOZ.)

Poznámka: OVS (VOS) - obchodná verejná súťaž (verejná obchodná súťaž), PP - priamy predaj, PHOZ - prípad hodný osobitného zreteľa 

Aktuálne ponuky

Momentálne nie sú žiadne aktuálne ponuky.

Prevod pozemku v k. ú. Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Stará Ľubovňa, z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04. 10. 2019 do 21. 10. 2019, 10:00)

Prevod pozemku v k. ú. Cernina z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

04.10.2019 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Cernina medzi Prešovským samosprávnym krajom v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Obcou Cernina, bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04. 10. 2019 do 21. 10. 2019, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Abrahámovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho Prešovský samosprávny kraj do vlastníctva kupujúceho – Obec Abrahámovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.(zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00 hod.)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov do vlastníctva Václav Louma z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov do vlastníctva Václav Louma z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00 hod.)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Záborské z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Záborské z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019,10:00 hod)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Nižný Hrabovec v správe SÚC PSK do vlastníctva obce Nižný Hrabovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00 hod.)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Marhaň z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Marhaň z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00)

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Tovarné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.10.2019 Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Tovarné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04.10.2019 do 21.10.2019, 10:00 hod.)

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: viktoria.antusova@vucpo.sk

    
Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 03.01.2019 HoreTlačiť