Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja - oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, predložil Okresnému úradu Prešov, Odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente „Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja“.

Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja“ je strategický dokument na úrovni regiónu NUTS III, ktorý na obdobie rokov 2014 – 2020 nastaví možnosti ďalšieho rozvoja kraja z hľadiska nakladania s energiami a bude slúžiť ako podklad pre strategické plánovanie aktivít PSK v oblasti energetiky.

Oznámenie o strategickom dokumente je okrem tejto stránky tiež zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR Slovenskej republiky: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/analyticka-studia-efektivnosti-pri-pouzivani-energii-v-zariadeniach-v--1.

Materiál pripomienkového konania na stiahnutie:

Doplňujúce informácie k pripomienkovému konaniu:

 • Dátum začatia pripomienkového konania: 16. 10. 2015
 • Dátum ukončenia pripomienkového konania: 30. 10. 2015

Pripomienky je možné zasielať:

 • poštou na adresu

Okresný úrad Prešov
odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie mieru 2
081 92 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/4881220 alebo e-mailom alena.sekerakova@po.vs.sk). 

Vyhodnotenie

 • Pripomienky k Oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu "Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja" prijaté Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie sú zohľadnené v Rozhodnutí " Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušného orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 55 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR: http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/analyticka-studia-efektivnosti-pri-pouzivani-energii-v-zariadeniach-v--1

 

 

Publikované: 16.10.2015 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť