Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030“

Materiál na pripomienkovanie

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 -2030“

Informácia o správe o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030“ (PDF, 159 kB)

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2023"

Prešovský samosprávny kraj, ako obstarávateľ, na základe výzvy príslušného orgánu podľa § 10 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon) zverejňuje správu o hodnotení.

Správa o hodnotení je zverejnená aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Do dokumentov je možné nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, oddelení územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia, v pracovné dni v čase od 07:30 do 15:00 hod. a na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch počas stránkových hodín.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

Materiál pripomienkového konania na stiahnutie

Doplňujúce informácie k pripomienkovému konaniu

  • Dátum začatia pripomienkového konania: 08. 09.2023
  • Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28.09.2023

Pripomienky je možné zasielať

poštou na adresu

Okresný úrad Prešov
Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie mieru 3
080 01 Prešov

Vyhodnotenie pripomienok

Pripomienky budú zverejnené po ukončení pripomienkového konania.

Publikované: 08.09.2023 / Aktualizované: 13.09.2023 HoreTlačiť