Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Návrh - VZN xx/2022 o určení sumy, spôsobu a platenia v zariadeniach sociálnych služieb

Materiál na pripomienkovanie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2022 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

Zverejnený materiál na stiahnutie 

Formát PDF Návrh VZN na pripomienkovanie (PDF, 343 kB)

Doplňujúce informácie k zverejnenému materiálu

  • Dátum začiatku pripomienkového konania: 16.11.2022
  • Dátum ukončenia pripomienkového konania:  25.11.2022

Pripomienky - doručenie

Pripomienky je možné zaslať či doručiť:

Poznámka

Vydávanie Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) upravuje zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Návrh VZN, o ktorom bude Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) rokovať, sa zverejňuje na úradnej tabuli PSK a na internetovej adrese PSK aspoň 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva PSK.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Úrade PSK.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky podávajú fyzické a právnické osoby v súlade s § 3 až § 8 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie 

Vyhodnotenie bude zverejnené priebežne počas pripomienkového konania.

Publikované: 16.11.2022 / Aktualizované: 21.11.2022 HoreTlačiť