Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rozpočet 2021

Schválený rozpočet PSK na roky 2021 - 2023

Schválený rozpočet PSK

Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku.

Návrh rozpočtu PSK sa v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje na obdobie troch rokov, teda pre obdobie rokov 2021 – 2023. Rozpočet pre rok 2021 má záväzný charakter a pre roky 2022 – 2023 informatívny charakter.

V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 citovaného zákona sa rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, obsahuje tiež návrh ukazovateľa zmeny stavu záväzkov a pohľadávok. Návrh rozpočtu je zároveň spracovaný do programovej štruktúry v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 citovaného zákona.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh rozpočtu PSK pre roky 2021 – 2023 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Zároveň v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený a to vyvesením na úradnej tabuli ako aj zverejnením na internetovej stránke PSK.

Návrh rozpočtu PSK pre roky 2021 – 2023 bol prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Schválený rozpočet PSK na roky 2021 - 2023 bol prerokovaný a schválený Zastupiteľstvom PSK na 24. zasadnutí dňa 14. decembra 2020 uznesením č. 589/2020 

Dokument na stiahnutie

 

Schválený rozpočet PSK na roky 2021 - 2023 je zverejnený aj prostredníctvom e-služby.  

 

Publikované: 13.12.2019 / Aktualizované: 28.12.2020 HoreTlačiť