Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2011-2013

 

 

Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku. Návrh rozpočtu PSK sa v súlade so zákonom NR SR č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje na obdobie troch rokov, teda pre obdobie rokov 2011 - 2013. Rozpočet pre rok 2011 má záväzný charakter a pre roky 2012 - 2013 informatívny charakter.

V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 citovaného zákona sa rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Návrh rozpočtu je zároveň spracovaný do programovej štruktúry v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 citovaného zákona. Návrh rozpočtu PSK pre rok 2011 je zostavený zhruba na úrovni schváleného rozpočtu roka 2010, a to z dôvodu pretrvávajúceho negatívneho dopadu finančnej a hospodárskej krízy, ktorá spôsobila výrazné zvýšenie miery nezamestnanosti v Slovenskej republike a tým následne priamy dopad na zníženie výberu dane z príjmov fyzických osôb.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol materiál Návrh rozpočtu PSK pre roky 2011 - 2013 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Zároveň v súlade s ustanovením§ 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený a to vyvesením na úradnej tabuli ako aj zverejnením na internetovej stránke PSK.

Návrh rozpočtu PSK pre roky 2011 - 2013 bol prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

 

Dokument na stiahnutie:

 

Prílohy na stiahnutie:

Úpravy rozpočtu

Samostatné úpravy a prílohy

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.htmlPre zobrazenie PDF dokumentov je potrebný voľne dostupný program Adobe Reader. Ak nemáte Adobe Reader, stiahnite si ho zadarmo zo servera firmy Adobe. (Kliknite na ikonu Adobe Reader)

Publikované: 21.02.2011 / Aktualizované: 15.05.2019 HoreTlačiť