Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Návrh rozpočtu PSK na roky 2009 - 2011

Návrh rozpočtu pre rok 2009 až 2011 bol spracovaný v súlade s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2009 – 2011 vypracovaným Ministerstvom financií SR v intenciách zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a ďalších súvisiacich právnych noriem. Tvorba návrhu rozpočtu PSK pre rok 2009 vychádza z východiskovej základne roku 2008, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom – podielová daň z príjmov fyzických osôb, z návrhu finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu PSK, z predpokladaného výberu dane z motorových vozidiel a vlastných príjmov PSK. Príjmy a výdavky rozpočtu pre roky 2010 a 2011 majú iba informatívny charakter a nie sú záväzné.

Výdavky na tovary a služby a bežné transfery sú v návrhu rozpočtu rozpočtované percentuálnym nárastom oproti upravenej základni roku 2008 o predpokladanú mieru inflácie 4,0 % pre rok 2009, 3,5 % pre rok 2010 a 3,6 % pre rok 2011. Mzdy pre zamestnancov verejnej správy sú upravené oproti roku 2008 o 7 %-tnú mieru valorizácie a následne je upravený aj rozpočet výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní.

Financovanie prenesených kompetencií v roku 2009 až 2011 bude zabezpečené z príjmov štátnej dotácie, ktorej celková výška sa predpokladá v objeme 58 360 685 eur pre oblasť vzdelávania. Spresnenie normatívnych zdrojov bude možné realizovať v rámci úpravy rozpočtu PSK až po schválení štátneho rozpočtu a zverejnení spôsobu výpočtu normatívnych príspevkov pre jednotlivé subjekty v oblasti vzdelávania.

Financovanie originálnych a samosprávnych kompetencií v roku 2009 až 2011 bude zabezpečované výnosmi dane z príjmov platenej fyzickými osobami a dane z motorových vozidiel, ktorá je v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 100 % príjmom PSK. Ďalšími zdrojmi sú ostatné príjmy samosprávneho kraja z vlastníctva majetku, z administratívnych a iných poplatkov a platieb, kapitálové príjmy, úroky a iné.

 

Dokument na stiahnutie: 

 

Súčasťou materiálu sú tabuľkové prehľady č. 1 – 10:

 • Príloha č. 1 - Rozpočet PSK na roky 2009 – 2011 – Príjmy celkom
 • Príloha č. 2 – Rozpočet PSK na roky 2009 – 2011 – Bežné príjmy
 • Príloha č. 3 – Rozpočet PSK na roky 2009 – 2011 – Kapitálové príjmy
 • Príloha č. 4 – Rozpočet PSK na roky 2009 – 2011 – Výdavky spolu
 • Príloha č. 5 – Rozpočet PSK na roky 2009 – 2011 – Bežné výdavky
 • Príloha č. 6 – Rozpočet PSK na roky 2009 – 2011 – Kapitálové výdavky
 • Príloha č. 7 – Rozpočet PSK na roky 2009 – 2011 - Finančné operácie
 • Príloha č. 8 – Rekapitulácia príjmov a výdavkov
 • Príloha č. 9 – Rozpočet výdavkov PSK na roky 2009 – 2011 v členení na jednotlivé programy
 • Príloha č. 10 – Prehľad o rozpočte Úradu PSK s návrhom na roky 2009 - 2011

Prílohy na stiahnutie:

 

Samostatné úpravy a prílohy

 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.htmlPre zobrazenie PDF dokumentov je potrebný voľne dostupný program Adobe Reader. Ak nemáte Adobe Reader, stiahnite si ho zadarmo zo servera firmy Adobe. (Kliknite na ikonu Adobe Reader)

Publikované: 28.12.2008 / Aktualizované: 15.05.2019 HoreTlačiť