Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenie ZPSK č. 140/2006

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

Uznesenie č. 140 / 2006 z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

 

dňa 12. decembra 2006

K návrhu rozpočtu PSK na roky 2007 - 2009.

________________________________________________________________

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

 

A. s c h v a ľ u j e

A.1. rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na rok 2007 v príjmovej časti celkom v objeme 3 659 139 tis. Sk, vo výdavkovej časti celkom v objeme 4 250 113 tis. Sk a finančné operácie v objeme 590 974 tis. Sk v nasledovnom členení:

1. Bežný rozpočet

Bežné príjmy 3 639 139 tis. Sk

Bežné výdavky 3 395 252 tis. Sk

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy 20 000 tis. Sk

Kapitálové výdavky 854 861 tis. Sk

A.2. účelové prostriedky bežného rozpočtu:

a) 3 000 tis. Sk - na krytie výdavkov v zmysle VZN PSK č. 5/2004 o dotáciách poskytnutých z vlastných príjmov PSK, v znení VZN PSK č.7/2005

b) 118 000 tis. Sk - dotácie právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim sociálne služby s výnimkou opatrovateľskej služby

c) 6 000 tis. Sk - členský príspevok pre Agentúru regionálneho rozvoja PSK

d) 21 000 tis. Sk - účelová dotácia pre NEFO PSK, n. f., v členení:

11 000 tis. Sk - podpora mládeže a športu

5 000 tis. Sk - rozvoj kultúry a zachovanie kultúrnych hodnôt

2 000 tis. Sk - rozvoj sociálnych služieb

3 000 tis. Sk - na financovanie programu Leader

A.3. rozpis kapitálových výdavkov podľa zásobníka investičných akcií v zmysle zmluvy o úvere s Európskou investičnou bankou v celkovom objeme 821 175 tis. Sk nasledovne:

04.5 Doprava

Zásobník projektov - cesty 452 601 tis. Sk

Strojné vybavenie – nákup špeciálnej cestnej techniky 30 500 tis. Sk

08.2 Kultúrne služby

Rekonštrukcia hradu St. Ľubovňa, Kežmarok, Humenné 55 700 tis. Sk

Obnova múzea ľudovej architektúry – Múzeum Bardejov 16 410 tis. Sk

DJZ Prešov – modern. riadiaceho systému a technológie divadla 17 000 tis. Sk

09. Vzdelávanie

SPgŠ Levoča – rekonštrukcia a dostavba objektu kasární 63 964 tis. Sk

ZSŠ Bardejov – nadstavba objektu Ľudovej jedálne 10 000 tis. Sk

HA Prešov – výstavba viacúčelovej športovej haly 25 000 tis. Sk

10. Sociálne zabezpečenie

DSS Petrovany – rekonštrukcia dostavby DSS Orkucany 150 000 tis. Sk

 

B. m e n í

v návrhu bežného rozpočtu PSK pre rok 2007 v časti bežných výdavkov návrh rozpočtu podľa odvetvovej klasifikácie nasledovne:

a) 07 - Zdravotníctvo - 13 000 tis. Sk

b) 09 - Vzdelávanie, originálne kompetencie - 50 000 tis. Sk

c) 01.1.1.7 - Vyššie územné celky  -kategória 640 - bežný transfer (účelová dotácia pre NEFO PSK, n .f.) + 15 000 tis. Sk

d) 09 - Sociálne zabezpečenie - kategória 640 - bežný transfer (PO a FO poskytujúce sociálne služby) + 18 000 tis. Sk

e) 04.5 - Doprava - kategória 640 - bežný transfer (vyrovnávanie strát vo verejnom záujme) + 30 000 tis. Sk

 

 

C. u k l a d á

 

C.1. komisii sociálnej pri Zastupiteľstve PSK pripraviť na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK návrh na rozdelenie dotácie pre jednotlivé PO a FO poskytujúce sociálne služby

C.2. riaditeľovi SÚC PSK pripraviť na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK rozpis transferu pre SÚC PSK na kategórie a položky

C.3. ukladá riaditeľovi SÚC PSK predložiť na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK návrh kapitálových investícií na rok 2007

 

D. ž i a d a

D.1. riaditeľa Úradu PSK predložiť na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK návrh rozpisu kapitálových výdavkov v objeme nerozpísaných finančných prostriedkov vo výške 33, 686 mil. Sk

D.2. riaditeľa Úradu PSK a riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK o maximálne efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami rozpočtu PSK

D.3. riaditeľa Úradu PSK a riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK o prípravu a predkladanie projektov pre zabezpečenie finančných zdrojov na financovanie rozvojových aktivít PSK

D.4. riaditeľa Úradu PSK prepracovať návrh rozpočtu pre oblasť školstva so zohľadnením minimalizácie rezerv a rozpísaním normatívu pre školy v minimálnej výške 93 % skutočne obdržaného normatívu zo štátneho rozpočtu

D.5. riaditeľa Úradu PSK pripraviť na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK návrh financovania neštátnych školských zariadení

D.6. riaditeľa Úradu PSK pripraviť v termíne do 31. 3. 2007 prehľad záväzkov zdravotníckych zariadení PSK a návrh postupu úhrady záväzkov

D.7. komisiu dopravy pri Zastupiteľstve PSK o prípravu návrhu na rozdelenie dotácie na krytie strát v prímestskej doprave pre jednotlivé subjekty a podanie informácie o rozdelení na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

 

 

V Prešove dňa 15. decembra 2006

 

MUDr. Peter Chudík
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Milan Baran
MUDr. Dušan Hruška

Publikované: 12.03.2009 / Aktualizované: 15.05.2019 HoreTlačiť