Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2007

Správa o plnení rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je vypracovaná v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalších súvisiacich predpisov a právnych noriem.

Prešovský samosprávny kraj hospodáril za obdobie 1. polroka 2007 podľa rozpočtu, ktorý bol schválený na 12. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 12. decembra 2006 uznesením č. 140/2006. Rozpočet bol schválený v celkovom objeme v príjmovej časti 3 659 139 tis. Sk v členení na bežné príjmy 3 639 139 tis. Sk a príjmy kapitálové 20 000 tis. Sk, vo výdavkovej časti celkom v objeme 4 250 113 tis. Sk, z toho bežné výdavky 3 395 252 tis. Sk a kapitálové výdavky 854 861 tis. Sk. Schválený rozpočet bol zostavený ako schodkový, nakoľko rozpočtované výdavky prevyšujú príjmy celkom o 590 974 tis. Sk. Schodok rozpočtu je krytý finančnými operáciami, ktoré predstavujú návratné zdroje financovania z EIB.

Za sledované obdobie 1. polroka 2007 došlo k dvom úpravám rozpočtu PSK, pričom upravený rozpočet príjmov je 3 763 120 tis. Sk a upravený rozpočet výdavkov 4 585 341 tis. Sk. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami 822 221 tis. Sk predstavujú príjmové finančné operácie vo forme prevodov finančných prostriedkov z rezervného fondu, nevyčerpaných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu SR a EÚ pridelených po 1. októbri 2006 a finančné operácie príjmové, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania v objeme 590 974 tis. Sk.

Materiál je doplnený o prílohy č. 1 - 10, ktoré sú spracované v tabuľkovej forme podľa príjmov a výdavkov, bežného a kapitálového rozpočtu, finančných operácií, bilancie príjmov a výdavkov rozpočtu PSK za prvý polrok 2007, čerpania bežných výdavkov príspevkových organizácií v oblasti kultúry a prílohou č. 10 je prehľad vývoja podielovej dane z príjmov fyzických osôb a dane z motorových vozidiel.

Dokumenty:

Publikované: 28.12.2008 / Aktualizované: 15.05.2019 HoreTlačiť