Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Záverečný účet PSK za rok 2005

Záverečný účet PSK za rok 2005 schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 30. mája 2006 uznesením č. 68/2006.

 

V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj je povinný po ukončení rozpočtového roka súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v náväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2005, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa audítora tvorí prílohu materiálu pod č. 2.

Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností PSK, správu o hospodárení za rok 2005 v členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja , ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK.

Prebytok hospodárenia za rok 2005 je podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Prílohy (súčasť záverečného účtu PSK za rok 2005 je tabuľková časť):

 • Príloha č. 1 Správa audítora
 • Prílohy č. 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 - formát PDF (90 kB)
  Príloha č. 2 Úpravy rozpočtu PSK v roku 2005
  Príloha č. 16-18 Prehľad o majetku PSK a organizácií v pôsobnosti PSK k 31. 12. 2005
  Príloha č. 19 Prehľad pohľadávok za PSK k 31. 12. 2005 
  Príloha č. 20 Prehľad záväzkov k 31. 12. 2005 
  Príloha č. 21 Použitie rezervného fondu v roku 2005 
  Príloha č. 23 Tvorba a použitie sociálneho fondu Ú PSK za rok 2005 
 • Prílohy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 - formát PDF (105 kB)
  Príloha č. 3 Rozpočet PSK pre rok 2005 a jeho plnenie – príjmy
  Príloha č. 4 Bežný rozpočet 2005 a jeho plnenie – bežné príjmy
  Príloha č. 5 Bežný rozpočet na rok 2005 a jeho čerpanie – bežné výdavky
  Príloha č. 6 Bežné výdavky organizácií v oblasti kultúry za rok 2005
  Príloha č. 7 Bežné výdavky príspevkových organizácií v oblasti vzdelávania za rok 2005
  Príloha č. 9 Rozpočet PSK pre rok 2005 a jeho plnenie – výdavky 
  Príloha č. 10 Kapitálový rozpočet na rok 2005 a jeho plnenie – kapitálové príjmy 
  Príloha č. 11 Kapitálový rozpočet na rok 2005 a jeho čerpanie – kapitálové výdavky 
  Príloha č. 12 Bilancia celkových príjmov a výdavkov za rok 2005
 • Prílohy č. 8, 22 - formát PDF (48 kB)
  Príloha č. 8 Poukázané finančné prostriedky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby za rok 2005 
  Príloha č. 22 Tvorba a použitie rezervného fondu za rok 2005
 • Príloha č. 13 Súvaha za rozpočtové organizácie v pôsobnosti PSK k 31. 12. 2005
 • Príloha č. 14 Súvaha za príspevkové organizácie v pôsobnosti PSK k 31. 12. 2005

 

Ďalšie dokumenty:

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 15.05.2019 HoreTlačiť