Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Záverečný účet PSK za rok 2004

Záverečný účet PSK za rok 2004 schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 19. apríla 2005 uznesením č. 346 / 2005.

 

Po ukončení kalendárneho roka 2004 v súlade s § 31 ods.1 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je povinnosťou samosprávneho kraja údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu vyššieho územného celku a v náväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Pri zostavovaní návrhu záverečného účtu sme vychádzali z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2004, ktorá bola v súlade s ustanovením § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách overená audítorom. Správa audítora tvorí prílohu tohto návrhu.

Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností a plnenie prenesených kompetencií zo štátu podľa jednotlivých odvetví činností, ktoré v roku 2004 zabezpečoval Úrad Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom jednotlivých odborov a správu o hospodárení PSK za rok 2004. Obsahom správy o hospodárení PSK je schválený rozpočet PSK a jeho zmeny vykonané za sledované obdobie, plnenie rozpočtu a rekapitulácia príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia PSK.

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja bol schválený zastupiteľstvom samosprávneho kraja dňa 2. 12. 2003 a to uznesením č. 165/2003. Rozpočet bol upravovaný postupne na základe realizovaných limitných oznámení z Ministerstva financií Slovenskej republiky, limitných oznámení Krajského školského úradu v Prešove, delimitácií rozpočtov v súvislosti s prechodom kompetencií v roku 2004, poskytnutých dotácií z rezortných ministerstiev na realizáciu rôznych programov a rozpočtových presunov v rámci vlastných zdrojov PSK. Za sledované obdobie bolo realizovaných 34 limitných oznámení, 10 zmlúv o pridelení finančných prostriedkov a 5 presunov v rámci vlastných zdrojov, ktoré boli podkladom k štyrom úpravám rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja k 31. 12. 2004.

Ďalšia časť materiálu obsahuje podrobnú analýzu Bežného rozpočtu a Kapitálového rozpočtu, ktorá pozostáva z príjmov, členených podľa ekonomickej klasifikácie a z výdavkov, členených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Materiál obsahuje rekapituláciu celkových príjmov a celkových výdavkov, ktoré boli vedené na jednotlivých účtoch samosprávneho kraja. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ktoré zriadil samosprávny kraj, prehľad o majetku a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja , ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Prílohy (súčasť záverečného účtu PSK za rok 2004 je tabuľková časť):

 • Príloha č. 1 Správa audítora
 • Prílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - formát PDF (117 kB)
  Príloha č. 2 a 3 Bežný rozpočet 2004
  Príloha č. 4 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov SaÚC k 31. 12. 2004
  Príloha č. 5 Dotácia na krytie strát vo verejnom záujme
  Príloha č. 6 Bežné výdavky za školstvo k 31. 12. 2004
  Príloha č. 7 Čerpanie bežných výdavkov sociálnych zariadení
  Príloha č. 8 Čerpanie dotácie neštátnych zariadení v oblasti sociálnych služieb
  Príloha č. 9 a 10 Kapitálový rozpočet 2004
 • Prílohy č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 - formát PDF (126 kB)
  Príloha č. 11 Bilancia celkových príjmov a výdavkov za rok 2004
  Príloha č. 12 a 13 Prehľad o majetku PSK k 31. 12. 2004
  Príloha č. 14 Záväzky PSK k 31. 12. 2004
  Príloha č. 15 Tvorba a použitie rezervného fondu za rok 2004
  Príloha č. 16 Tvorba a použitie sociálneho fondu Ú PSK za rok 2004
  Príloha č. 18 Súvaha rozpočtových organizácií a Ú PSK k 31. 12. 2004 
  Príloha č. 19 Súvaha príspevkových organizácií PSK k 31. 12. 2004
 • Príloha č. 17 Súvaha Úradu PSK k 31. 12. 2004
 • Príloha č. 20 a) Prehľad o projektoch - formát PDF (41 kB)
 • Príloha č. 20 b) Prehľad o projektoch - formát PDF (39 kB)
 • Príloha č. 20 c) Prehľad o projektoch - formát PDF (33 kB)
 • Príloha č.  20 d) Prehľad o projektoch - formát PDF (95 kB)

 

 

Ďalšie dokumenty:

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 15.05.2019 HoreTlačiť