Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Záverečný účet PSK za rok 2003

Záverečný účet PSK za rok 2003 schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 22. júna 2004 uznesením č. 227 / 2004.

 

Pri zostavovaní návrhu záverečného účtu sme vychádzali z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2003, ktorá bola v súlade s ustanovením § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách overená audítorom. Správa audítora tvorí prílohu tohto materiálu.

Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činnosti a plnenie prenesených kompetencií zo štátu podľa jednotlivých odvetví činností, ktoré v roku 2003 zabezpečoval Úrad Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom jednotlivých odborov a správu o hospodárení PSK za rok 2003. Obsahom správy o hospodárení PSK je schválený rozpočet PSK a jeho zmeny podľa uznesení Zastupiteľstva PSK, plnenie rozpočtu a rekapitulácia príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia PSK.

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja bol schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 17. 12. 2002 a to uznesením č. 69/2002. Schválený rozpočet bol upravený na základe štyroch rozpočtových úprav v náväznosti na úpravy záväzných limitov z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, ako aj z okresných úradov v zmysle delimitácie opatrovateľskej služby a vlastných rozpočtových úprav samosprávneho kraja.

Osobitná časť materiálu je venovaná analýze rozpočtu a hospodárenia v členení na bežný rozpočet a kapitálový rozpočet Prešovského samosprávneho kraja, ktoré pozostávajú z príjmov, členených podľa ekonomickej klasifikácie a z výdavkov, členených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Materiál obsahuje rekapituláciu celkových príjmov a celkových výdavkov, ktoré boli vedené na jednotlivých účtoch samosprávneho kraja. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ktoré zriadil samosprávny kraj, prehľad o majetku a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja, ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK. Jednotlivé prílohy sú spracované aj v grafickej podobe.

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Prílohy (súčasť záverečného účtu PSK za rok 2003 je tabuľková časť):

 • Príloha č. 1 Správa audítora
 • Príloha č. 2, 3, 4, 5 - formát PDF (52 kB)
  Príloha č. 2 a 3 Bežný rozpočet 2003
  Príloha č. 4 a 5 Kapitálový rozpočet 2003
 • Príloha č. 6, 7, 8 -  - formát PDF (89 kB)
  Príloha č. 6 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za Úrad PSK k 31. 12. 2003
  Príloha č. 7 Bežné výdavky za školstvo k 31. 12. 2003 - rozpočtové organizácie
  Príloha č. 8 Bežné výdavky za školstvo k 31. 12. 2003 – príspevkové organizácie
 • Príloha č. 9 Čerpanie bežných výdavkov sociálnych zariadení
 • Príloha č. 10, 16, 17, 18  - formát PDF (94 kB)
  Príloha č. 10 Dotácia na krytie strát vo verejnom záujme
  Príloha č. 16 Súvaha Úradu PSK k 31. 12. 2003
  Príloha č. 17 Súvaha rozpočtových organizácií a Ú PSK k 31. 12. 2003 
  Príloha č. 18 Súvaha príspevkových organizácií PSK k 31. 12. 2003
 • Príloha č. 11 Bilancia celkových príjmov a výdavkov za rok 2003  -  formát PDF (25 kB)
 • Príloha č. 12 Prehľad o majetku PSK k 31. 12. 2003  - formát PDF (28 kB)
 • Príloha č. 13, 14, 15  - formát PDF (41 kB)
  Príloha č. 13 Záväzky PSK k 31. 12. 2003 
  Príloha č. 14 Tvorba a použitie rezervného fondu za rok 2003
  Príloha č. 15 Tvorba a použitie sociálneho fondu Ú PSK za rok 2003
Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 15.05.2019 HoreTlačiť