Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rozpočet PSK 2017 - návrh

Návrh rozpočtu PSK na rok 2017 - 2019

Schválený rozpočet PSK

Návrh rozpočtu PSK sa v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje na obdobie troch rokov, teda pre obdobie rokov 2017 – 2019. Rozpočet pre rok 2017 má záväzný charakter a pre roky 2018 – 2019 informatívny charakter.

V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 citovaného zákona sa rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, obsahuje tiež návrh ukazovateľa zmeny stavu záväzkov a pohľadávok. Návrh rozpočtu je zároveň spracovaný do programovej štruktúry v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 citovaného zákona.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh rozpočtu PSK pre roky 2017 – 2019 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Zároveň v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený a to vyvesením na úradnej tabuli ako aj zverejnením na internetovej stránke PSK.
Návrh rozpočtu PSK pre roky 2017 – 2019 bol prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019 je zostavený v intenciách návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 so zohľadnením špecifík samosprávneho kraja. Je založený prioritne na finančnom zabezpečení výkonu samosprávnych funkcií v súlade s platnou legislatívou, plnení základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja, vlastnými príjmami, dotáciami z fondov EÚ tak, aby bol zabezpečený výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy. Návrh rozpočtu po dlhšom období je vypracovaný ako progresívny, čo vyplýva z priaznivej predikcie predpokladaného výbere dane z príjmov fyzických osôb pre obdobie rokov 2017-2019, zo zvýšeného výberu daňových príjmov, z použitia tretej tranže úverových zdrojov, zdrojov rezervného fondu a zdrojov na implementáciu europrojektov. Rozpočet príjmov je zostavený oproti predchádzajúcemu obdobiu nárastom o 7,445 % a rozpočet výdavkov počíta s nárastom o 7,49 %.

Rozpočet výdavkov zohľadňuje navýšenie tarifných platov vrátane odvodov a predpokladanú mieru inflácie za každú dotknutú oblasť financovania v rámci rozpočtu PSK, nárast kapitálových výdavkov o úverové zdroje poslednej úverovej tranže, použitie rezervného fondu a aktuálnych zdrojov kapitálových výdavkov pre rok 2017 a to jednak na rozostavané investičné akcie ako aj zaradenie nových investičných akcií financovaných zo zdrojov PSK ako aj v rámci eurofondov.

Návrh rozpočtu pre rok 2017 je zostavený ako schodkový. Schodok rozpočtu je v zmysle § 10 ods. 7 zákona 583/2004 Z. z. krytý návratnými zdrojmi financovania a zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov.

Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 - 2019 bol prerokovaný a schválený Zastupiteľstvom PSK na 22. zasadnutí dňa 12. decembra 2016 uznesením č. 420/2016.

Dokument na stiahnutie

Prílohy na stiahnutie

Videozáznam

  • Rozpočet PSK 2017 -  logo stránky youtube (na youtube), logo portálu Facebook (na facebooku)

Samostatné úpravy a prílohy

Elektronická služba

Publikované: 04.06.2018 / Aktualizované: 27.05.2019 HoreTlačiť