Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Základná organizačná štruktúra úradu

Organizačná štruktúra PSK

Úrad sa vnútorne člení na odbory a oddelenia/útvary, ktoré majú osobitné postavenie.

Popis k organizačnej schéme je uvedený v zmysle časti Základná organizačná štruktúra a stupne riadenia.

Základná organizačná štruktúra úradu a stupne riadenia

Popis k organizačnej schéme

Základná organizačná štruktúra úradu (podľa čl. VIII Organizačného poriadku PSK) a stupne riadenia v úrade:

Osobité útvary

Útvary, ktoré majú osobitné postavenie – a sú v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu

 1. Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
 2. Útvar hlavného kontrolóra - činnosť útvaru riadi hlavný kontrolór PSK. Organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje zastupiteľstvo v organizačnom poriadku v súlade s § 19f) ods. 4 zákona o samosprávnych krajoch 
 1. Odbor SO pre IROP (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre regionálny operačný program) – činnosť odboru riadi predseda PSK
Publikované: 05.03.2013 / Aktualizované: 15.03.2019 HoreTlačiť