Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O nadácii

Podporujeme rodiny

PSK chce pomáhať aj v prípadoch, ktoré štandardne nedokáže pokryť sieťou svojich inštitúcií a zákonných možností štát, samospráva alebo verejnoprávne inštitúcie. Za týmto účelom bola na 10. zasadnutí (10.12.2018) Zastupiteľstvom PSK schválená Nadácia PSK pre podporu rodiny.

O nadácii

Nadácia PSK pre podporu rodiny chce a bude pomáhať jednotlivcom a rodinám, ktoré bojujú s nepriazňou osudu či už v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu a ochorenia detí, alebo v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti prišli o člena – živiteľa  rodiny.

Nadácia PSK pre podporu rodiny bola dňa 14. marca 2019 zapísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky do registra nadácii pod číslom 203/Na-2002/1206. Od tohto dňa spustila svoju činnosť. 

Hlavnými zdrojmi nadácie sú finančné prostriedky z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a finančné príspevky a dary zo súkromných a verejných zdrojov.

Najvyšším orgánom nadácie je Správna rada, pozostávajúca z 5-tich členov, ktorí schvaľujú a usmerňujú činnosť nadácie.

Štatutárnym orgánom nadácie je správca, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.

Cieľ nadácie

Naším cieľom je pomoc jednotlivcom a rodinám

Pomáhame jednotlivcom a rodinám: 

• v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi,

• ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí,

• kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť (vplyvom chronického alebo akútneho ochorenia, či pracovného alebo mimopracovného úrazu), je fyzicky alebo psychicky hendikepovaný.

Nadačná listina

Publikované: 09.03.2020 / Aktualizované: 09.03.2020 HoreTlačiť