Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 20/2010

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 20/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010, o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvo PSK dňa 22. júna 2010 uznesením č. 69/2010 a nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňa 15. júla 2010. Nariadenie bolo zmenené a doplnené predpisom v znení VZN PSK č. 50/2015, ktoré je platné od 16. decembra 2015 a účinné od 1. januára 2016.

 • Schválené: 22. júna  2010 v Prešove ((Uznesenie č. 69/2010)
 • Platné: od  22. 6. 2010 (účinnosť 15. 7. 2010)
 • Aktuálne znenie platné: od 16. 12. 2015 (v zmysle VZN PSK č. 50/2015)
 • Aktuálne znenie účinné: od 1. 1. 2016 (v zmysle VZN PSK č. 50/2015)

Úplné znenia VZN PSK č. 20/2010

Úplné znenie z mája 2018

Úplné znenie z decembra 2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 50/2015 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) bolo schávlené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. decembra 2015. Je platné od 16. decembra 2015 (dňa vyvesenia na úradnej tabuli) a účinné 1. januára 2016.

 

 

Publikované: 25.10.2010 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť