Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 54/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 54/2016

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 54/2016, ktorým sa ruší Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1, Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1 a zriaďuje Spojená škola, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1, Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1

VZN PSK č. 54/2016 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 23. augusta 2016 uznesením č. 383/2016 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli .

 • Schválené: 23. 08. 2016 (Uznesenie č. 383/2016)
 • Vyvesené: 24. 08. 2016
 • Platné: 24. 8. 2016 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: 24. 8. 2016 - dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu.

 

Publikované: 16.12.2015 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť