Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 50/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 50/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 50/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecnezáväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014

VZN PSK č. 50/2015 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 261/2015 a nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

 • Schválené: 15. 12. 2015 (Uznesenie č. 261/2015)
 • Vyvesené: 16. 12. 2015 
 • Platné: 16. 12. 2015 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli)
 • Účinné: 1. 1. 2016

 

Publikované: 16.12.2015 / Aktualizované: 28.09.2022 HoreTlačiť