Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 35/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015 

Pôvodné znenie nariadenia bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 27. augusta 2013 uznesením č. 532/2013 a  nadobúda účinnosť dňom 27. septembra 2013. Doplnené a zmenené znenie VZN PSK č. 35/2013 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 18. februára 2014 uznesením č. 15/2014 a nadobúda účinnosť 11. marca 2014.

 • Schválené: 27. 8. 2013 (Uznesením Z PSK č. 532/2013)
  • Schválené zmeny a doplnky: 18. 2. 2014 (Uznesením Z PSK č. 15/2014)

 • Platné: od 12. 9. 2013
  • Platné zmeny a doplnky: 25. 2. 2014
 • Účinnosť: 27. 9. 2013
  • Účinnosť zmien a doplnkov: 11. 3. 2014

 

Zmeny a doplnky

Zmeny a doplnky VZN PSK č. 35/2013 v znení VZN PSK č. 37/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015 boli  schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 18. februára 2014 uznesením č. 15/2014. Platnosť nadobudli dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK 25. februára 2015 a účinnosť  nadobudli 11. marca 2014.

 • Schválené: 18. 2. 2014 (Uznesením Z PSK č. 15/2014)
 • Vyhlásené: 25. 2. 2014
 • Platné: 25. 2. 2014
 • Účinné: 11. 3. 2014

 

 

 

 

Publikované: 12.09.2013 / Aktualizované: 25.02.2019 HoreTlačiť