Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 28/2012

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 28/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

VZN PSK č. 28/2012 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 19. júna 2012 uznesením č. 344/2012 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008 v znení VZN č. 19/2010, VZN č. 23/2011 a VZN č. 24/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.

 • Schválené: 19. 6. 2012 (Uznesením Z PSK č. 344/2012)
 • Platné: od 19. 6. 2012
 • Účinnosť:  01. 01. 2013 
Publikované: 26.06.2012 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť