Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN č. 21/2010

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 21/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť dňom jeho schválenia 7. 12. 2010 a účinnosť dňom 1. 1. 2011.

 • Schválené: 7. decembra 2010 v Prešove (Uznesenie č. 129/2010)
 • Platné: od 7. decembra 2010
 • Účinnosť: od 1. januára 211 

 

 

Poznámka:

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 11/2006 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované na území PSK.

 

 

Publikované: 17.12.2010 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť