Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

LIFE IP

 Logo projektu LIFE IP Populair

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia vznikol spoločným úsilím zapojených partnerov so zámerom zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Základné údaje projektu

Názov projektu:

LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

Číslo projektu:

LIFE18 IPE/SK/000010

Koordinujúci prijímateľ:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pridružení prijímatelia: 

Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav, PEDAL Consulting, VŠB – Technická univerzita Ostrava

Začiatok projektu:

01/2020

Ukončenie projektu:

12/2027

Celkový integrovaný rozpočet projektu:

15 000 000

Celkový oprávnený rozpočet na projekt LIFE:

15 000 000 €

Požadovaný finančný príspevok EK LIFE: 9 000 000 € (60% celkového oprávneného rozpočtu)

Projekt sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Taktiež podporuje vzdelávacie komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia. 

Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Špecifické ciele projektu

 • Zlepšenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia 
 • Podpora opatrení týkajúcich sa kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o dôležitosti kvality ovzdušia 
 • Urýchlenie vykonávania opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov vykurovania domácností a dopravy na kvalitu ovzdušia 
 • Podpora výmeny tepelných zdrojov (kotlov) v domácnostiach
 • Zlepšenie monitorovania a podávania správ o kvalite ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni

Očakávaný príspevok projektu k implementácii cieľového plánu/stratégie

Činnosti projektu významne podporia efektívnosť implementácie PZKO, ktorým v súčasnosti chýba dostatočná úroveň presadzovania. Je potrebné podstatne zlepšiť riadenie kvality ovzdušia. Tieto potreby priamo súvisia s potrebnými legislatívnymi zmenami, ktoré posilnia kompetencie a zodpovednosti orgánov zapojených do riadenia kvality ovzdušia na Slovensku a v Českej republike, vrátane prípravy a implementácie PZKO.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov, ktoré budú musieť zohrávať oveľa aktívnejšiu úlohu pri vytváraní a implementácii jednotlivých PZKO, ako aj opatrení uvedených v týchto PZKO.

Cieľové skupiny

 • Subjekty s rozhodovacou právomocou, tvorcovia verejnej mienky, samosprávy
 • Odborná verejnosť, zástupcovia podnikateľskej sféry
 • Laická verejnosť
 • Mimovládne organizácie
 • Učitelia
 • Žiaci, študenti

Aktivity v rámci projektu

 • Zriadenie pozície manažérov kvality ovzdušia a koordinačnej jednotky
 • Osvetové kampane a vzdelávacie programy na podporu opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o význame kvality ovzdušia
 • Demonštračné projekty zamerané na vykurovanie domácností 
 • Pilotné projekty zamerané na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre dopravné riešenia na zlepšenie kvality ovzdušia vo vybraných mestách
 • Zber miestnych údajov, hodnotenie emisných inventúr a modelovanie kvality ovzdušia

Semináre

Publicita

Základné dokumenty

Publikované: 03.06.2020 / Aktualizované: 03.06.2020 HoreTlačiť