Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prometeus

Logo programu Interreg Europe (European Union/European Regional Development Fund)Logo programu Interreg Europe (European Union/European Regional Development Fund)

Prometeus (PROMotion of EmobiliTy in EU regionS - Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ)

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe.

Základné údaje o projekte

 • Projekt s názvom: Prometeus (PROMotion of EmobiliTy in EU regionS)
 • Číslo projektu:
 • Vedúcipartner: Ministerstvo dopravy a infraštruktúry (Malta) – lead partner (vedúci partner)
 • Projektoví partneri: Regionálny úrad Korutánsko (Rakúsko), Regionálny úrad Kastílsko (Španielsko), Región Lazio (Taliansko), Prešovský samosprávny kraj (Slovensko), Poliedra (n.o. Miláno) (Taliansko) – poradenský partner
 • Začiatok projektu: 01/2017
 • Ukončenie projektu: 06/2021
 • Celkové náklady projektu: 1,396,665.00 €
 • Financovanie z prostriedkov ERDF: 1,166,225.25 €
 • Vlastné spolufinancovanie: 230,439.75 €

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondmi, s cieľom podporiť elektromobilitu, ktorá predstavuje udržateľnejšiu, nízkouhlíkovú alternatívu pre dopravu.

Podpora elektromobility musí prekonať dve hlavné prekážky a to: obtiažná dostupnosť infraštruktúrynízke povedomie verejnosti.

Aby ich bolo možné prekonať, Prometeus bude podporovať vymedzenie opatrení, ktoré majú byť začlenené do implementácie samotného politického nástroja. Na základe predbežných informácií zo strany partnerov projektu, sa dá predpokladať že pôjde o tieto opatrenia:

 • integrácia e-mobility v stratégiách / plánoch / programové stimuly,
 • zvyšovanie povedomia,
 • výskum a inovácie.

Tieto akcie budú navrhované a realizované pomocou mobilizácie „stakeholderov“ – kľúčových zástupcov elektromobility v každej krajine, čo uľahčí a usmerní verejné a súkromné investície a zvyšovanie povedomia medzi obyvateľstvom, podnikateľským sektorom a ďalšími aktérmi potýkajúcimi sa s elektromobilitou.

Aktivity v rámci projektu

 • Medziregionálne workshopy, kde partneri a zainteresované strany (stakeholderi) budú prezentovať a diskutovať o procese a výsledkoch projektu.
 • Medziregionálne návštevy v teréne, kde budú prezentované konkrétne projekty alebo osvedčené postupy na e-mobilitu v danom regióne.
 • Regionálne workhsopy kde každý partner a príslušní stakeholderi, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej výmeny budú prezentovať výsledky z medziregionálnych stretnutí širšiemu publiku a naopak získajú nové regionálne/miestne "inputy" (vstupy).
 • Počas celého projektu budú partneri tiež organizovať interné semináre a osvetové akcie pre všetkých kľúčových zainteresovaných hráčov na účely čo najširšieho odovzdávania informácií.
 • Partneri budú mať tiež dvojstranné stretnutia pre získanie podrobnejších informácií od iného partnera na konkrétne témy. Tieto bilaterálne stretnutia sa budú konať pri ostatných väčších aktivitách, aby sa šetrili náklady na cestovanie.
 • Účasť na vzdelávacej platforme.
 • Účasť v európskych akciách na podporu výmeny poznatkov s výskumnými inštitúciami, orgánmi verejnej správy, asociáciami.

Výsledky projektu

 • 5 prípravných akčných plánov
 • 5 regionálnych akčných plánov
 • Šablóna o prehľade pripravenosti a potrieb v rámci elektromobility
 • Zber regionálnych osvedčených postupov (príkladov dobrej praxe)
 • Šablóna prípravného akčného plánu
 • Kompletná hĺbková šablóna akčných plánov
 • Správa o potrebách a pripravenosti e-mobility
 • Správa o regionálnych osvedčených postupoch
 • Monitorovací nástroj (Logbook) web platforma
 • 10 medziregionálnych vzdelávacích akcií: 5 workshopov, 5 návštev v teréne
 • 15 regionálnych informačných podujatí pre širokú verejnosť (Info days)
 • 25 regionálnych workshopov pre kľúčových hráčov (stakeholderov)
 • 4 bilaterálne stretnutie
 • 5 účastí dvoch partnerov na vzdelávacej platforme
 • 1 konferencia v polovici projektu
 • 5 newsletterov
 • 6 tlačových konferencií
 • 1 videoklip k propagácii projektu
 • 1 komunikačný plán

Projektová dokumentácia

Publikované: 01.02.2017 / Aktualizované: 08.07.2020 HoreTlačiť