Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Národný projekt - Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ

logo Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

logo - Európska únia - Európsky sociálny fond 

www.esf.gov.sk

Operačný program Zamestnanosť a inklúzia

Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Priestor na vašu príležitosť.

Základné údaje projektu

 • Názov projektu: Národný projekt - Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných EÚ
 • Názov prijímateľa: Banskobystrický samosprávny kraj
 • Partneri projektu: Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj.
 • Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica/Banskobystrický samosprávny kraj, Košice/Košický samosprávny kraj, Prešov/Prešovský samosprávny kraj, Trnava/Trnavský samosprávny kraj, Žilina/Žilinský samosprávny kraj
 • Plánované trvanie projektu: 12/2011 - 05/2013
 • Skutočné trvanie projektu: 12/2011 - 28.6.2013 - realizácia aktivít projektu, 11.12.2015 - finančné ukončenie projektu
 • Výška nenávratného finančného príspevku uvedená v zmluve o poskytnutí NFP: 2 484 251,69 EUR
 • Výška NFP po VO: 1 672 866,78 EUR
 • Kontaktné údaje:
  • Hlavný koordinátor:  Ing. Vladimír Laššák, telefón: 048/43 25 112, e-mail: vladimir.lassak@vucbb.sk, webová stránka: www.vucbb.sk  
  • Koordináror POSK:  PhDr. Monika Štoffová,telefón: 051/708 15 31, e-mail: monika.stoffova@vucpo.sk, webová stránka: www.po-kraj.sk  

Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie a rozvoj kapacít samosprávnych krajov pri realizácií verejných politík a poskytovaní verejných služieb občanom prostredníctvom efektívneho riadenia programov a projektov financovaných Európskou úniou alebo inými zdrojmi.

Špecifické ciele projektu

 • Zistiť úroveň aktuálnych kapacít VÚC pre využívanie proklientsky orientovaného systému v rámci efektívnej implementácie verejných politík prostredníctvom programov a projektov financovaných Európskou úniou.
 • Vybudovať funkčný systém riadenia pomoci z EÚ za účelom kvalitnejšieho poskytovania verejných služieb a implementácie verejných politík.
 • Rozvíjať ľudské zdroje v rámci samosprávnych krajov za účelom osvojenia si zavádzaného systému riadenia pomoci z EÚ pre implementáciu verejných politík.

Hlavné aktivity

  1. Vytvorenie štúdie pre vybudovanie systému riadenia pomoci z EÚ
  2. Zavedenie systému riadenia do praxe
  3. Vytvorenie štúdie pre vybudovanie Centrálnej komunikačno-informačnej platformy a špecifické zaškolenie
  4. Všeobecné vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov
  5. Záverečná evaluačná konferencia

Cieľová skupina

Zamestnanci dotknutých samosprávnych krajov.

Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu

V rámci projektu bolo vytvorené partnerstvo piatich samosprávnych krajov.

Ukončenie projektu

 

informačná tabuľa projektu (všetky informácie sú vložené do stránky)

Publikované: 16.02.2012 / Aktualizované: 14.02.2017 HoreTlačiť