Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Oddelenie právne

Činnosť oddelenia

 • Právne zastupuje PSK v súdnych konaniach vo veciach, ktoré nespadajú do vecnej príslušnosti správcu majetku PSK a v súdnych konaniach, v ktorých prešla legitimácia na PSK z dôvodu zániku organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 • Komplexne pripravuje a vyhotovuje zmluvy v rozsahu určenom riaditeľom Úradu PSK.
 • Usmerňuje odbory úradu pri spracovaní a výbere vhodného typu zmluvy aplikovateľného na potrebnú úpravu právnych vzťahov , predkladá odborom úradu vzory zmlúv.
 • Poskytuje priebežné právne poradenstvo zamestnancom úradu PSK najmä pri aplikácii špeciálnej právnej úpravy.
 • Oboznamuje zamestnancov Úradu PSK o nových, resp. novelizovaných právnych predpisoch.
 • Zabezpečuje predbežnú finančnú kontrolu z hľadiska právnej spôsobilosti zmlúv uzatváraných Prešovským samosprávnym krajom s prihliadnutím na všeobecnú právnu úpravu.
 • Vedie evidenciu súdnych sporov , v ktorých je účastníkom konania PSK alebo subjekt v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
 • Spracováva interné právne predpisy a iné vnútroorganizačné normy, príkazy a smernice v rozsahu určenom riaditeľom Úradu PSK.
 • Spolupracuje pri vydávaní vnútroorganizačných noriem , príkazov a smerníc spadajúcich do vecnej príslušnosti konkrétneho odboru Úradu PSK.
 • Pripomienkuje návrhy zákonov v oblasti všeobecnej právnej úpravy vzťahujúcej sa k činnosti samosprávneho kraja a spolupracuje s vecne príslušným odborom úradu PSK pri pripomienkovaní špeciálnej právnej úpravy.
 • Dohliada nad dodržiavaním zákonnosti v súvislosti s činnosťou zastupiteľstva samosprávneho kraja.
 • Vedie centrálny register zmlúv a ďalšie registre podľa pokynov riaditeľa Úradu PSK.
 • Vymáha pohľadávky PSK, ktoré nespadajú do vecnej príslušnosti žiadneho z odborov úradu.
 • Zastupuje zamestnávateľa v legislatívnom procese pri úprave kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a samosprávnych funkcií.
 • Koordinuje a zabezpečuje voľby do orgánov samosprávnych krajov.
 • Rieši zložitú právnu agendu vo viacerých oblastiach práva.
 • Koordinuje činností u zamestnávateľa s viacúrovňovou a viacodvetnou štruktúrou napr. vo vzťahu k založeným organizáciám alebo zriadeným organizáciám v oblasti zmluvných vzťahov, súdnych sporov, právnych možností so zohľadnením kompetencií.
 • Rieši zložité alebo sporné agendy patriace do pôsobnosti jednotlivých útvarov zamestnávateľa alebo organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ( napr. na úseku ochrany osobných údajov, štátnej pomoci, ap.).
 • Metodicky usmerňuje odbory v rámci nových kompetencií vo viacerých oblastiach práva.
 • Analytická a organizačná činnosť v oblasti sprístupňovania informácií vrátane priameho spracovania a poskytnutia informácií.
 • Koncepčná a analytická činnosť spojená s kompetenciami samosprávneho kraja vo vzťahu k Úradu PSK, vo vzťahu k založeným organizáciám ( spracovanie prehľadov, evidencií, tabuliek, analýz).

Zamestnanci oddelenia

JUDr. Mária Madzinová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
vedúca oddelenia
maria.madzinova@psk.sk
tel: 051/7081 142, +421 911 080 422
miestnosť: 118 I. poschodie

Mgr. Ľuboš Keller

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnik
lubos.keller@psk.sk
tel: 051/7081 143, +421 911 155 702
miestnosť: 119 I. poschodie

JUDr. Lucia Kováčová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
lucia.kovacova@psk.sk
tel: 051/7081 140, +421 911 080 423
miestnosť: 119 I. poschodie

JUDr. Mária Lukačíková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
maria.lukacikova@psk.sk
tel: 051/7081 141, +421 917 729 510
miestnosť: 117 I. poschodie

JUDr. Soňa Slovjaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
sona.slovjakova@psk.sk
tel: 051/7081 147, +421 911 155 785
miestnosť: 119 I. poschodie

 

Publikované: 23.09.2009 / Aktualizované: 24.09.2019 HoreTlačiť