Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Predseda

Fotografia predsedu PSK - Milana Majerského 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda Prešovského samosprávneho kraja

zvolený vo voľbách 29. októbra 2022

 

Podľa § 16§ 17 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch):

 1. predsedu volia obyvatelia samosprávneho kraja (§ 3ods. 1) v priamych voľbách. Spôsob voľby predsedu ustanovuje osobitný zákon.
 2. predseda skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie predsedu ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia".
 3. funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou:
  1. poslanca zastupiteľstva,
  2. člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom,
  3. štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja,
  4. zamestnanca samosprávneho kraja,
  5. starostu obce alebo primátora mesta, alebo
  6. podľa osobitného zákona
 4. funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný.
 5. mandát predsedu zaniká:
  1. uplynutím volebného obdobia,
  2. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  6. skončením trvalého pobytu v obci na území samosprávneho kraja,
  7. vyhlásením výsledku referenda, ktorým sa rozhodlo o odvolaní predsedu,
  8. smrťou
 6. vzdanie sa mandátu predsedu musí sa urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením úradu. Vzdanie sa mandátu predsedu nemožno vziať späť.

Súvisiace odkazy

Kontakt

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda PSK
predseda@psk.sk
tel: 051/7081 101-102, +421 905 731 314
miestnosť: 124 I. poschodie

Kancelária predsedu PSK

Zoznam aktivít

Vyhodnotenie činnosti predsedu Milana Majerského

Dokumenty na stiahnutie

1000 dní v úrade

 

Kontakty

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

e-mail: predseda@psk.sk

tel.:  051/ 70 81 102 
fax: 051/  70 81 100

    

Rýchle odkazy

Fotogaléria predsedu

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 24.03.2023 HoreTlačiť