Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zatiaľ 27 žiadostí na regeneráciu sídiel

Len dva projekty bez akýchkoľvek nedostatkov

V Prešove zatiaľ zaregistrovali 27 žiadostí z 11 okresov

Najaktívnejší sú starostovia z okresov Kežmarok, Sabinov a Snina

Výzva regenerácia sídiel v Rámci Regionálneho operačného programu (ROP) ponúka samosprávam príležitosť získať finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu svojich centier. Výzva je určená pre 175 miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja (PSK) evidovaných v zozname inovačných a kohéznych pólov rastu.

Ako ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja Igorovi Štefanovovi dnes potvrdila Svetlana Pavlovičová, vedúca odboru SO/RO, v Prešovskom kraji bolo doteraz bolo predložených 27 žiadostí (z jedenástich okresov) o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel. „Z toho osem žiadostí bolo zamietnutých, pričom jedna žiadosť nebola predložená v súlade s podmienkami výzvy a sedem žiadostí nesplnilo podmienky formálnej správnosti. Pätnásť žiadostí splnilo kritériá formálnej správnosti a piati žiadatelia boli vyzvaní, aby svoje žiadosti doplnili v lehote siedmich kalendárnych dní,“ objasnila S. Pavlovičová. Ako dodala, „z celkového počtu predložených žiadostí iba v dvoch prípadoch neboli zistené žiadne nedostatky. Najviac podaných projektov bolo z kežmarského, sabinovského a sninského okresu.“

Svetlana Pavlovičová poukázala na vážne nedostatky v predkladaných projektoch. „Najčastejšie chyby predložených žiadostí sú v neúplnosti dokladovania vlastníckych vzťahov k pozemkom, neprehľadnej projektovej dokumentácii, neúplnosti opisu projektu, nepredložení príloh v súlade s podmienkami výzvy.“ Preto apeluje na starostov a primátorov, „aby kontaktovali pracovníkov SO/RO a projekty s nami konzultovali.“

Jeden žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť jednu žiadosť o NFP. Termín ukončenia projektu je maximálne 24 kalendárnych mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. Minimálny limit oprávnených výdavkov je 170 000 eur (5 121 420Sk) a maximálny limit je stanovený vo výške 2 300 000 eur (69 289 800Sk). Spoluúčasť obce (žiadateľa) predstavuje päť percent.

Nenávratné finančné príspevky môžu obce využiť napríklad na úpravu verejných priestranstiev a zelene, výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení, chodníkov a cyklistických trás, rekonštrukciu miestnych komunikácií, mostov a lávok, taktiež aj na výstavbu a rekonštrukciu zastávok a hygienických zariadení, úpravu a reguláciu povodní v zastavaných územiach obcí a miest výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít.

***

Prešov 3. júna 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: č. m. 150, I. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.06.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť