Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Pedagóg a žiak roka 2010

PSK ukončil školský rok a udelil 40 plakiet

Tlačová správa

V piatok 18. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po druhýkrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Vo svojej pôsobnosti máme 82 stredných škôl, na ktorých pracuje vyše 4 400 zamestnancov a študuje viac ako 37 000 žiakov. Dnešný deň je venovaný špeciálne im. Toto podujatie je oslavou vzdelania, pedagógov, ich náročnej práci a budúcnosti našej mládeže,“ zdôvodňuje predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. „Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. V tomto roku sme dostali 54 návrhov na ocenenie učiteľov,“ vysvetlil Peter Chudík.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Zo 62 návrhov bude 20 študentov v tomto školskom roku ocenených plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania.

Ako zdôrazňuje predseda PSK, obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: „Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.“

Celé podujatie nieslo v duchu prezentácie stredných škôl, preto program na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského zabezpečili práve stredné školy a ich študenti – tentoraz z okresu Svidník. Predstavia sa v ňom spevácky zbor Centráčik zo Spojenej školy vo Svidníku i detský folklórny súbor Makovička. Súčasťou slávnosti bola módna prehliadka, ktorú pripravili žiaci Strednej priemyselnej školy odevnej zo Svidníka. Predstavili viackrát viackrát ocenené kolekcie s názvami Nafúkané bábky, Once, Pocta Vasarelymu, Klobukiáda, Loko Bongo, Strom jesene a Krok za krokom.

***

Prešov 18. júna 2010

 

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

 

Zoznam ocenených pedagógov:

 • Mgr. Mária Mudrová – pôsobí od roku 1987 ako učiteľka nemeckého jazyka na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove. Vyniká inovatívnym prístupom vo vyučovaní a ľudským prístupom k žiakom. Je garantkou uplatňovania kľúčových kompetencií vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia. Podieľa sa na zabezpečovaní zahraničných praxí žiakov.
 • RNDr. Slavomír Tuleja, PhD. – učiteľ Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom sa zameriava na popularizáciu fyziky a modernizáciu jej výučby. V roku 2009 získal prestížne ocenenie Európskej fyzikálnej spoločnosti – Najlepší učiteľ fyziky na Slovensku. Popri pedagogickej činnosti je iniciátorom projektu Modernizácia vyučovania fyziky a prezentuje sa tiež publikačnou činnosťou.
 • Ing. Miroslav Vaterka – učí na Strednej odbornej škole drevárskej vo Vranove nad Topľou. Aktívne sa venuje zapájaniu žiakov do stredoškolskej odbornej činnosti. Každoročne sa práce jeho žiakov prebojovali na celoslovenské kolá, kde získali popredné umiestnenia. So žiakmi sa tiež zúčastňuje na festivaloch vedy a techniky AMAVET a pravidelne reprezentuje na výstave Mladý učeň v Nitre. Zapája žiakov do činnosti Klubu mladých dizajnérov, výsledky ktorého publikuje v celoslovenskej a regionálnej tlači.
 • Ing. Anna Klimová – pôsobí na Strednej odbornej škole v Prešove ako učiteľka odborných predmetov. Vyniká profesionálnosťou, odbornosťou a kreatívnosťou. Má bohatú lektorskú a publikačnú činnosť. Viedla kurzy učiteľov odborných predmetov odevníctvo, ktoré organizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. Publikovala práce Rozvoj tvorivosti na hodinách odborného predmetu, Zavedenie grafických systémov do vyučovacieho procesu, ale vytvorila aj množstvo učebných textov.
 • Ing. Andrej Petrek – od roku 1985 pracuje ako učiteľ odborných predmetov na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove. Bol konzultantom stredoškolskej odbornej činnosti, kde žiaci pod jeho vedením sa na celoštátnych kolách umiestňovali na popredných miestach. Výborné výsledky dosahoval so žiakmi aj v súťaži ZENIT, ale aj v súťažiach odborných vedomostí a zručností. V pedagogickej práci uplatňuje inovatívne metódy a formy práce. Vedie záujmové útvary s orientáciou na riešenie technických problémov.
 • Mgr. Lýdia Budzáková – vyučuje slovenský jazyk, literatúru a dejepis na Obchodnej akadémii v Poprade, kde rozvíja tvorivosť žiakov, ich emocionalitu i ľudskosť. Podieľa sa na príprave kultúrnych a spoločenských podujatí. V súťaži EUROSKOLA žiaci pod jej vedením dosiahli popredné umiestnenia v rámci Slovenska.
 • Mgr. Jana Kobulská – učiteľka Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. Výrazne ovplyvňuje vzťah žiakov k chémii a fyzike. Pracuje s talentovanými žiakmi a pripravuje ich na chemickú olympiádu. V tomto školskom roku jej žiak bol nominovaný na Medzinárodnú chemickú olympiádu. Aplikuje najnovšie vedecké poznatky a technológie do výučby. Svojím pôsobením výrazne prispela ku kvalite ľudského potenciálu v pedagogickom zbore.
 • Mgr. Richard Vlkolinský – učiteľ na Strednej odbornej škole technickej v Humennom. Vynikajúci pedagóg, ktorý dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Venuje sa aj práci s mládežou v oblasti športu. Žiaci pod jeho vedením na Majstrovstvách Slovenska vo volejbale dosiahli popredné umiestnenia a v máji tohto roka sa jeho zverenci stali majstrami Slovenskej republiky vo volejbale stredných škôl.
 • RNDr. Vladimír Sabol – pôsobí ako učiteľ geografie a telesnej výchovy na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Je nielen vynikajúcim pedagógom, ale aj schopným organizátorom školských akadémií, lyžiarskych kurzov a originálnych geografických exkurzií. Najvýraznejšie úspechy dosiahol so svojimi žiakmi v geografickej olympiáde, kde jeho žiaci získavali na celoslovenských kolách vždy popredné umiestnenia. Za túto činnosť bol ocenený aj ďakovným listom Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
 • Mgr. Vincent Hudák – učí na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Svoju odbornosť v predmete biológia uplatňuje nielen na vyučovaní, ale aj ako člen krajskej komisie biologickej olympiády. Jeho žiaci okrem popredných umiestnení na biologickej olympiáde získali aj cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a reprezentovali Slovensko v Kuvajte, Španielsku, Švédsku, Turecku, Bielorusku a v Austrálii.
 • Ing. Klára Zathurecká – pracuje ako učiteľka odborných predmetov na Strednej priemyselnej škole v Poprade. Od roku 1991 až do roku 2003 bola riaditeľkou školy. Zaslúžila sa o skvalitnenie podmienok fungovania školy, jej modernizáciu a rozvoj najmä v oblasti informačných technológií. Je stále pedagogicky aktívna a svojím umom, skúsenosťami a humánnym prístupom pomáha pri výchove mladej generácie.
 • Ing. Svetlana Filipová – pôsobí ako učiteľka na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove. Jej práca sa vyznačuje tvorivosťou a inovatívnym prístupom. Pod jej vedením sa žiaci pravidelne zúčastňujú stredoškolskej odbornej činnosti, kde získavajú popredné umiestnenia. V roku 2009 žiaci pod jej vedením získali 1. miesto na celoštátnom kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore stavebníctvo, architektúra, dizajn.
 • Mgr. Soňa Šuhajová – vyučuje anglický jazyk a aplikovanú ekonómiu na Gymnáziu v Lipanoch. Intenzívne sa venuje príprave žiakov na rôzne súťaže najmä v predmete aplikovaná ekonómia. Koordinuje činnosť študentských spoločností, ktoré pod jej vedením dosiahli významné celoslovenské aj medzinárodné úspechy.. Je nositeľkou viacerých ocenení pre najúspešnejšieho učiteľa ekonomických predmetov.
 • Ing. Ľubomír Tóth – riaditeľ Strednej odbornej školy vo Vranove nad Topľou. Pod jeho vedením škola dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, ale aj úspechy jednotlivcov a kolektívov v súťažiach na krajskej, celoštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Charakterizuje ho aj jeho ľudský prístup k problémom žiakov a zamestnancov školy a dobré manažérske schopnosti pri riadení školy.
 • Mgr. Terézia Mrvová – riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove. Svojou erudovanosťou a kreativitou významnou mierou prispela k rozvoju školy. Po jej vedením sa škola zapája do mnohých súťaží, projektov, ale aj do rôznych kultúrnych podujatí, ktorými sa škola dostáva do povedomia verejnosti. Jej ľudský a profesionálny prístup je pre jej kolegov a žiakov každodennou inšpiráciou.
 • Mgr. Viera Mušková – je učiteľkou slovenského jazyka a nemeckého jazyka na Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni. Venuje sa rozvoju mladých talentov v nemeckom jazyku. Podieľala sa na realizácii projektov Leonardo da Vinci a Sokrates. Bola jedným z lektorov v projekte pre rozvoj jazykových kompetencií, za ktorý škola získala ocenenie udelené ministrom školstva a Európskou komisiou pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť.
 • Mgr. Milan Choma – od roku 1983 pôsobí ako učiteľ na Strednej odbornej škole, Garbiarska 1 v Kežmarku. Je nielen vynikajúcim učiteľom, ale aj šíriteľom osvety a kultúry. Vedie študentské vedecké divadielko Schola Humanitas a organizuje kultúrne podujatia pod názvom Tatranské večery. Vydal významné publikácie náučného charakteru a inicioval a zrealizoval odhalenie pamätných tabúľ osobnostiam vedy, techniky a školstva v Kežmarku. Do svojich aktivít zapája aj žiakov a pedagógov školy a takto v nich formuje národnú hrdosť.
 • PhDr. Blanka Vaľovská – jej pôsobiskom je Gymnázium v Giraltovciach. Dlhodobo dosahuje vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky. V mimoškolskej činnosti sa žiakom venuje v oblasti recitácie, vlastnej tvorby, ale aj v oblasti malých javiskových foriem. Jej žiaci v rôznych súťažiach s celoslovenskou pôsobnosťou dosahujú popredné umiestnenia. Organizuje nielen školské a mestské akadémie, ale bola aj organizátorkou akadémie pre Slovenské národné múzeum v Bratislave.
 • PhDr. Viera Urdová – riaditeľka Gymnázia v Lipanoch v sebe zosobňuje typ modernej manažérky, ktorá dokáže viesť pedagogický a žiacky kolektív, motivovať ľudí k osobnostnému rastu, zapaľovať pre nové myšlienky. Škola pod jej vedením dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a má veľmi dobré meno v regióne. Vedie školu, ktorá pripravuje mladých ľudí pre život nielen tradičnými metódami, ale v štýle jej práce má významné miesto práca na projektoch a inovatívne metódy.
 • Ing. Stanislav Kuchta – riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24 v Prešove. Pod jeho vedením škola prešla nevídaným rozvojom. Pričinil sa o zmenu smerovania a imidžu školy. Jeho rukopis je čitateľný – vysoké pracovné nasadenie, flexibilita, elán, zanietenosť, manažérske myslenie a schopnosť efektívneho riadenia vytvárajú pozitívne ovzdušie pre rozvoj školy, pre inovatívne metódy a formy práce, pre tímovú spoluprácu, čo sa odzrkadľuje v nespočetných úspechoch učiteľov a žiakov v aktivitách a súťažiach na krajskej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Zoznam ocenených žiakov:

 • Emília Novysedláková – je žiačkou Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči. Od začiatku štúdia sa aktívne zapája do mimoškolskej činnosti. Je členkou žiackej školskej rady a aktívne pracuje aj ako členka družstva prvej pomoci. Vykonáva funkciu manažérky v rámci vzdelávacieho programu Junior Achievement v module M1 Globálny etický program – Etika v podnikaní. Nedávno nás reprezentovala na celoslovenskej súťaži v rečníctve „RÉTORIKA 2009“ v Bratislave.
 • Vladimír Ondriska – sa pravidelne zúčastňuje olympiád v anglickom jazyku. V roku 2008 obsadil 6. miesto v celoslovenskej súťaži, v roku 2009 získal 2. miesto v okresnom kole olympiády a rok na to opätovne úspešne reprezentoval školu a obsadil 1. miesta v okresnej, krajskej a celoslovenskej súťaži v anglickom jazyku vo svojej kategórii 2D. Vladimír Ondriska je žiakom 4.C triedy Strednej odbornej školy technickej v Poprade.
 • Patrik Matvija – študent Obchodnej akadémie v Sabinove. Medzi jeho najlepšie výsledky patria 1. miesto v olympiáde obchodných akadémií v kategórii „Hospodárska geografia“, 2. miesto v obvodnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore „História, politológia, filozofia, právne vedy“ a 1. miesto v krajskej prehliadke SOČ, účasť a získanie certifikátu na 32. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ.
 • Lukáš Krištan – všestranne nadaný študent Gymnázia vo Vranove nad Topľou. S projektom „Naladí sa modrá planéta na zelenú vlnu?“ získal prvé miesto v rámci študentských prác Prešovského a Košického kraja v súťaži ERTI, ktorú vyhlásilo MŠ SR. Popredné miesta získal aj v súťaži v anglickom jazyku a v dejepisnej súťaži „Pribinove poklady“. Lukáš je víťazom celoslovenského kola súťaže Svetový deň mieru s úctou Alexandrovi Dubčekovi pre školský rok 2009/2010.
 • Barbora Puchalíková – patrí k aktívnym členom výboru Žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole, Košická 20 v Prešove. Je iniciátorkou mnohých školských i mimoškolských aktivít. Je členkou Mládežníckeho parlamentu mesta Prešov. V sociálnych vzťahoch je vyspelá, priateľská a kultivovaná.
 • Matúš Chvostaľ – je žiakom 3. ročníka Strednej priemyselnej školy v Snine. Každoročne sa zapája do súťaže ZENIT v strojárstve. Jeho najlepším výsledkom je 1. miesto v celoslovenskom finále Strojárskej olympiády. Je výraznou formujúcou sa osobnosťou v študijnom zameraní strojárstvo - grafické systémy.
 • Tomáš Červeňák – reprezentuje Spojenú školu Ľ. Podjavorinskej – Gymnázium v Prešove a Prešovský samosprávny kraj vo volejbale. Je členom školského družstva, ktoré v rokoch 2007 a 2009 získalo majstrovský titul žiakov stredných škôl SR a v roku 2008 SCHOOL CUP.
 • Matej Surmik – je žiakom 4. ročníka študijného odboru mechanik – nastavovač Spojenej školy Juraja Henischa – Stredná odborná škola polytechnická v Bardejove. Výborné výsledky dosahoval najmä v odborných súťažiach ZENIT, kde posledné 2 školské roky obsadil na krajskom kole ZENIT 1. miesta a celoslovenskom kole 2. miesta.
 • Ján Živčák – výborný všestranný a angažovaný študent Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. Počas doterajšieho štúdia na škole dosiahol najvýraznejšie úspechy v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku – 1. miesto a 2. miesto v celoštátnom kole kategória 2B, ďalej 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore „Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba“, 1. miesto v krajskom kole a víťazstvo v celoštátnom kole súťaže „Európa v škole“ (literárna časť) a 3. miesto v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2009 v hlavnej kategórii stredoškolské časopisy.
 • Adam Midlík – zanietený experimentátor s originálnym myslením, so širokým spektrom záujmov. Svoju školu Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove reprezentuje na matematických, chemických olympiádach a fyzikálnych súťažiach. Zúčastňuje sa krajských a celoštátnych kôl, jeho najvýraznejším úspechom je postup do výberu na Medzinárodnú chemickú olympiádu. Nechýbal ani na kultúrnych podujatiach a tradičnom benefičnom koncerte Gymnázia Jána Adama Raymana ako člen Dychového orchestra.
 • Barbora Jančíková – je študentkou Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Svoju vedomostnú všestrannosť dokázala výborne zúročiť v biologickej olympiáde, kde sa umiestnila v roku 2009 na 3. mieste v krajskom kole a v roku 2010 získala 1. miesto. V tom istom roku obhájila 1. miesto aj v celoslovenskom kole. V olympiáde v ruskom jazyku dosiahla v krajskom kole v tomto roku 1. miesto.
 • Stanislav Imrich – navštevuje Strednú priemyselnú školu stavebnú v Prešove. Ocenenie mu patrí za úspešnú reprezentáciu školy na krajskom kole 32. ročníka SOČ v odbore 10 – stavebníctvo, architektúra, dizajn, kde získal 3. miesto s prácou „ Revitalizácia obecnej budovy“.
 • Jana Kostovčáková – niekoľko rokov úspešne reprezentovala školu v recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín a Štúrov Zvolen. Svoje nadobudnuté vedomosti využila v projektových aktivitách: pri realizácii medzinárodného projektu Dreams α Teams a pri projekte Comenius: “Being a European Citizen“. Zapojila sa do celoslovenských súťaží v anglickom jazyku „Projekt Competition“ a “ English Essay Competition“. Bola členkou mládežníckej skupiny reprezentujúcej školu v projekte „Európsky modelový parlament“. Jana Kostovčáková je žiačkou Gymnázia v Snine.
 • Viktória Tkáčová – výborná plavkyňa okresných, krajských a celoslovenských súťaží. Dosiahnutými oceneniami v športe vyniká medzi študentmi a úspešne reprezentuje Gymnázium na Konštantínovej ulici v Prešove. V disciplíne „motýlik“ na všetkých troch úrovniach súťaže obsadila 1. miesto, v štafete „voľný spôsob a polohové preteky“ získala 1. miesto v okresnom a krajskom kole a 2. miesto v celoslovenskom kole. 1. miesto má aj v okresnom a krajskom kole v disciplíne „400 m voľný spôsob“.
 • Tereza Fitzeková – študentka Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove sa venuje cudzím jazykom. Bola úspešnou riešiteľkou krajského kola olympiády z francúzskeho jazyka, kde získala 2. miesto. Terezu očarila i angličtina. Pravidelne sa zapája do súťaží v písaní esejí v tomto jazyku. Z celoslovenského kola olympiády v anglickom jazyku si priniesla 3. miesto.
 • Patrik Kollár – patrí medzi aktívnych a úspešných študentov Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni. Školu reprezentoval v športových súťažiach, kde získal v okresnom kole v plávaní 2. a 3. miesto. Bol členom lyžiarskeho klubu Vyšné Ružbachy. Zúčastňoval sa matematických súťaží – „Košický Matboj“ a je úspešným riešiteľom celoslovenskej súťaže „Klokan“. Najväčší úspech dosiahol Patrik v účtovníctve, kde v rámci projektu Podpora škôl akciovou spoločnosťou KROSS Žilina získal na regionálnom kole a celoštátnom kole olympiády „ Mladý účtovník roku 2010“ 3. miesto.
 • Matúš Žoldák – v dnešnej uponáhľanej dobe je vzácna obetavosť a starostlivosť o človeka, ktorý je odkázaný na pomoc iného. Matúš sa už tretí rok stará o ťažko postihnutého spolužiaka. Jeho obetavosť a ochota pomáhať iným sa prejavuje v každodennej starostlivosti. Nahrádza mu asistenta učiteľa, ktorého by potreboval, zabezpečuje mu osobnú starostlivosť a presuny na vozíčku. Matúš Žoldák navštevuje Strednú umeleckú školu v Kežmarku.
 • Vladimíra Bejdová - počas štvorročného štúdia na Gymnáziu v Medzilaborciach sa aktívne zapájala do matematických súťaží. V celoslovenskej súťaži MAKS sa umiestnila medzi hviezdami matematického neba. V súťažiach „Genius logicus“ získala certifikáty vynikajúceho medzinárodného riešiteľa. V slovenskom národnom kole 22. ročníka súťaže „EUCYS – Európskej komisie pre mladých vedcov do 20 rokov“ v odbore Fyzikálne vedy vyhrala účasť na 5. Medzinárodný letný a vedecký tábor v Litve.
 • Martin Hudák – je žiakom 5. ročníka Hotelovej akadémie v Prešove. Okrem úspešných výsledkov v barmanských a baristických súťažiach, z ktorých vyberáme napr. „Bled Slovinsko 2009“ – 3. miesto, v degustačnej časti tej istej barmanskej súťaže – 1. miesto a účasť na Majstrovstvách Slovenska v príprave kávy 2010, reprezentoval školu aj na krajskom kole „ARS POETIKA“, kde získal 2. miesto. Martin patrí medzi pravidelných darcov krvi v rámci Valentínskej a študentskej kvapky krvi.
 • Ivana Rubisová - je žiačkou Gymnázia v Giraltovciach. Výborná recitátorka, víťazka okresných, krajských a celoslovenských kôl. V biologickej olympiáde v kategórii C získala 1. miesto v krajskom kole a postup na celoslovenskú prehliadku. V ekologickej súťaži, ktorú vyhlásil Enel v školskom roku 2008/2009 bola vedúcou tímu, ktorý sa po 1. mieste v regionálnom kole a následne po 1. mieste v celoslovenskom kole zúčastnil medzinárodnej prehliadky v Taliansku.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 21.06.2010 / Aktualizované: 21.06.2010 HoreTlačiť