Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sociálne štipendiá do zahraničia – nová výzva

Uchádzači si musia prepočítať životné minimum

Študenti stredných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v zahraničí, ešte stále majú šancu získať sociálne štipendium od vlády Slovenskej republiky. Nízky záujem o sociálne štipendiá na jednoročné štúdium v zahraničí spôsobil zrevidovanie podmienok a vypísanie novej výzvy, v ktorej sú pozmenené sociálne podmienky. Podstatné je, aby sa uchádzači prihlásili do 18. marca a splnili všetky požadované kritériá.

Podľa novej výzvy musia uchádzači splniť aspoň jedno z troch sociálnych kritérií: jedna dvanástina príjmu rodičov študenta za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presiahnuť dvojnásobok súm životného minima rodiny podľa zákona o životnom minime, prípadne ide o študenta zvereného do náhradnej starostlivosti, alebo má poručníka, ktorý sa o oňho osobne stará podľa zákona o rodine, alebo tretia – pôvodná podmienka - študent poberá sociálne štipendium podľa zákona o výchove a vzdelávaní.

Žiadosť o štúdium si môže podať žiak, ktorý bude v nadchádzajúcom školskom roku študentom 3. ročníka strednej školy, šancu má aj študent 3. alebo 4. ročníka päťročnej bilingválnej strednej školy, tiež študent 7. ročníka osemročného gymnázia a 5. ročníka šesťročného gymnázia. Musí byť štátnym občanom SR s trvalým bydliskom na Slovensku a priemerný prospech počas celého stredoškolského štúdia musí mať do 2,0. Znalosť cudzieho jazyka sa požaduje na úrovni B1 alebo B2 Európskeho referenčného rámca. To musí potvrdiť vedenie školy, ktorú navštevuje.

Uzávierka prihlášok je 18. marca. Vyplnenú prihlášku so všetkými prílohami je potrebné poslať na Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor školstva, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Znenie celej výzvy aj so všetkými potrebnými prílohami nájdu uchádzači na webovej stránke Prešovského kraja.

Štipendiá stredoškolákom ponúka vláda SR za účelom zdokonalenia sa v cudzom jazyku. Prešovský samosprávny kraj (PSK) má pre školský rok 2009/2010 pridelených 34 miest na štúdium v zahraničí. K dispozícii je 14 miest na anglický jazyk, osem miest do nemecky hovoriacich krajín, šesť miest na francúzsky a štyri miesta na španielsky jazyk. Do Ruska a Talianska môže PSK obsadiť po jednom mieste.

V prvej výzve, ktorá mala uzávierku 2. marca, PSK zaevidoval spolu deväť prihlášok, z nich však len jedna splnila všetky požadované kritériá. V minulom školskom roku o štúdium v zahraničí v Prešovskom kraji prejavilo záujem 171 študentov, ktorí splnili stanovené podmienky. Na základe výberu vycestovalo do zahraničia napokon 37 študentov.

***

Prešov 6. marca 2009

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 06.03.2009 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť