Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Projekt vzdeláva 200 pracovníkov DSS

„Aby sa klient cítil ako doma“

Projekt za 261 tisíc eur vzdeláva 200 zamestnancov

Cieľom je zlepšiť život hendikepovaných ľudí

Domov sociálnych služieb v Sabinove (DSS Sabinov) realizuje projekt vzdelávania zamestnancov piatich zariadení poskytujúcich sociálne služby. Ide o domovy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Projekt je rozdelený do štyroch modulov a vzdelávacím procesom celkovo prejde 200 zamestnancov.

Vzdelávanie bude mať priamy dopad na skvalitnenie poskytovaných služieb klientom zariadení a predovšetkým „má zlepšiť život hendikepovaných ľudí, ktorí našli svoj druhý domov v týchto zariadeniach,“ zdôrazňuje manažérka projektu a riaditeľka DSS Sabinov, Anna Homzová.

Prvý modul je akreditovaný vzdelávací kurz, ktorého sa zúčastňuje 80 pracovníkov. Ten sa koná pod gesciou Prešovskej univerzity a vyškolení zamestnanci dostanú po jeho ukončení certifikát PU. „Školenia prebiehajú formou prednášok. Nasledovať bude dištančné vzdelávanie - samoštúdium. Prvý modul absolvujú vybraní a kľúčoví zamestnanci,“ skonkretizovala Anna Homzová.

V druhom module sa budú vzdelávať zamestnanci DSS-iek, ktorí sa nezúčastnili certifikovaného kurzu. „Bude to Kompendium, kde budú mať v užšej forme odprednášané informácie o sociálnej práci. Ide napríklad o údržbárov, kuchárov - personál, ktorý potrebuje len základné informácie o sociálnej práci.“

V treťom module sa bude vzdelávať všetkých 200 pracovníkov zariadení sociálnych služieb zo Sabinova, Humenného, Batizoviec, Osadného a DSS na ul. Važeckej v Prešove. Čakať ich bude sociálno-psychologický výcvik. „Budú trénovať, ako sa správať k hendikepovanému človeku. Aby napríklad aj pani kuchárka vedela klientovi správne podať obed, aby nebola arogantná. Riešiť sa budú konkrétne situácie, rôzne spôsoby správania...,“ ozrejmila Anna Homzová. Ako dodala, hlavným cieľom je ponúknuť vzdelávanie všetkým zamestnancom, nielen vybraným, „aby si každý uvedomil, že ide o tímovú prácu, jednotlivé pozície sú prepojené a majú dopad na život našich klientov."

Záverečný modul bude obsahovať výklad zákona o sociálnych službách priamo v jednotlivých zariadeniach a konfrontovať získané vedomosti s praxou.

„Ja študujem sociálnu prácu, takže aj tie školenia sú mi blízke. Učíme sa etiketu, ako sa správať ku klientovi. Každý z klientov je iný a každý vyžaduje iný prístup. Každý deň aplikujeme získané vedomosti,“ povedala nám Danka Lakatošová, ktorá je účastníčkou prvého modulu, rovnako ako Daniela Kruľáková z úseku sociálnej prace: „Sú to nové informácie vo vzťahu ako sa správať ku klientom. Naši klienti sa nedávno presťahovali z Petrovan do Sabinova, tak tieto mesiace boli pre nás na prácu s nimi o čosi náročnejšie.“

Projekt vzdelávania má byť ukončený v októbri 2010 a jeho dĺžka je 20 mesiacov.

 

***

 

Základné informácie

Názov projektu: Inovácie v sociálnych službách

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie: 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

***

Foto:
0073 - Novinkou v činnosti klientov DSS Sabinov je výroba pravej solivarskej čipky.
0079 - Riaditeľka DSS Sabinov a manažérka projektu medzi klientmi počas pracovnej terapie.

120 - Projektový tím

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.03.2010 / Aktualizované: 10.05.2010 HoreTlačiť