Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zásady vybavovanie sťažností a petícií v PSK

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji boli vypracované v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zmysle zákona č. 242/1998 Z. z. a upravujú postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji.

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji boli schválené uznesením č. 55/2010 na 6. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 22. 6. 2010.

 

PRVÁ ČASŤ

Článok I.  Základné ustanovenia

(1) Podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov obyvateľ samosprávneho kraja sa zúčastňuje na jeho samospráve a je oprávnený obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené. Podľa § 3 ods. 3 uvedené oprávnenie má aj ten, kto na území samosprávneho kraja má nehnuteľný majetok, je prihlásený na prechodný pobyt alebo má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt.

(2) Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji sú vypracované v súlade so zákonom č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom č.85/1990 Zb. o petičnom práve v zmysle zákona č. 242/1998 Z. z. a upravujú postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji.

Pre účely týchto zásad sa orgánom verejnej správy rozumejú orgány Prešovského samosprávneho kraja ( zákon č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov), ktorými sú: zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja ( ďalej len „zastupiteľstvo PSK“) a predseda Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda PSK“).

Zásady vybavovania sťažnosti a petícii (ďalej len „zásady“) v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) upravujú postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb, ktoré sa vyťahujú na činnosť PSK.

 

Článok II. Základné pojmy

(1) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Ak podanie obsahuje viacero častí, z ktorých :
a) niektoré nie sú sťažnosťou podľa § 4, orgán verejnej správy vybaví ako sťažnosť iba tie časti podania, ktoré sú sťažnosťou podľa tohto zákona; časti podania, ktoré nie sú sťažnosťou, orgán verejnej správy sťažovateľovi nevráti a v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti uvedie dôvody ich neprešetrenia,
b) všetky sú sťažnosťami podľa tohto zákona, avšak na vybavenie niektorých nie je orgán verejnej správy príslušný, vybaví iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušný; ostatné časti sťažnosti postúpi podľa § 9 orgánu verejnej správy príslušnému na ich vybavenie.

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo
d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie :
a) PSK , v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

PSK podanie označené ako sťažnosť vráti tomu, kto ho podal, bezodkladne po tom, čo zistí, že nie je sťažnosťou podľa odseku 1 písm. a), b) a d) alebo podľa odseku 2, najneskôr do 30 pracovných dní od jeho doručenia, s uvedením dôvodu. PSK takéto podanie nevráti, ak je ho príslušný vybaviť podľa iného právneho predpisu.

Podanie podľa odseku 1 písm. c) postúpi orgán verejnej správy tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný podľa osobitného predpisu a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal. Na postúpenie takejto sťažnosti sa vzťahuje lehota podľa § 9.

Podanie podľa odseku 1 písm. d), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné, orgán verejnej správy do piatich pracovných dní od jeho doručenia postúpi orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal.

Článok III. Podávanie sťažnosti a evidencia

(1) Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

(2) Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

(3) Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná.

(4) Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou odloží. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.

(5) Sťažnosť adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu orgánu verejnej správy je sťažnosťou podanou orgánu verejnej správy.

(6) V súlade s Registratúrnym poriadkom zamestnanci podateľne odboru organizačného a registratúry PSK prijímajú, triedia a odovzdávajú zásielky príslušným organizačným útvarom Úradu PSK. V prípade došlých (písomných) zásielok tykajúcich sa sťažnosti a petícií, tieto podateľňa odstúpi ÚHK PSK, ktorý vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií.

(7) PSK vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti (ďalej len „záznam“). Okrem náležitostí podľa odseku 2 a 3 záznam obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu orgánu verejnej správy, mená a priezviská zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili, ako aj zamestnancov, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti. Záznam o podaní ústnej sťažnosti je potrebné okamžite predložiť ÚHK PSK na jeho zaevidovanie do centrálnej evidencie petícií a sťažnosti.

(8) PSK nie je povinný záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti orgánu verejnej správy v rozpore s právnymi predpismi.

(9) Všetky sťažnosti došlé na PSK sa cez podateľňu Úradu PSK pridelia na ÚHK PSK. Hlavný kontrolór PSK po posúdení postúpi sťažnosť na prešetrenie vecne príslušnému odboru Úradu PSK. Opakované sťažnosti rieši ÚHK PSK vo svojej pôsobnosti.

(10) Centrálnu evidenciu podaných sťažností a petícii za PSK vedie určený zamestnanec ÚHK PSK oddelene od ostatných písomností. Evidencia obsahuje najmä tieto údaje:

a) dátum doručenia sťažností,
b) meno, priezvisko, adresu (názov, sídlo) sťažovateľa,
c) predmet sťažnosti,
d) proti komu sťažnosť smeruje,
e) kedy a komu sa sťažnosť pridelila alebo postúpila na prešetrenie,
f) výsledok prešetrenia,
g) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
h) dátum odoslania oznámenia sťažovateľovi o výsledku prešetrenia.

(10) Pomocnú evidenciu sťažností a petícií vedú príslušné odbory Úradu PSK, ktorým je sťažnosť podľa vecnej príslušnosti postupovaná na prešetrenie. Centrálna aj pomocná evidencia sťažnosti a petícii sa vedie jednotne v súlade s bodom 10 a) – h). Evidencia anonymných sťažností a petícií sa vedie v rozsahu, v akom to ich obsah umožňuje.

(11) Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

(12) Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú.

(13) Totožnosť sťažovateľa je orgán verejnej správy povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. Orgán verejnej správy môže utajiť totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa používa jej odpis, alebo, ak je to možné, jej kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali sťažovateľa. Každý, komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.

(14) Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, orgán verejnej správy o tom sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe.

(15) Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie orgán verejnej správy nie je príslušný, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu.

 

Článok IV. Prešetrenie a vybavovanie sťažnosti

(1) Hlavný kontrolór PSK podľa obsahu sťažnosti, zamerania a závažnosti, postúpi sťažnosť na prešetrenie a vybavenie vecne príslušnému odboru Úradu PSK s tým, že sťažnosť musí byť vybavená do 60 pracovných dní od jej doručenia na Úrad PSK.

(2) Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi , ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

(3) Ak určení zamestnanci odboru Úradu PSK v priebehu prešetrovania sťažnosti zistia, že sa nejedná o sťažnosť, vyhotovia o tejto skutočnosti záznam na prešetrovanom subjekte a tento odstúpia ÚHK PSK.

(4) Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj nato, ako ju sťažovateľ označil. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, organ verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi sťažovateľovi.

(5) Určení zamestnanci odboru Úradu PSK o výsledku prešetrenia sťažnosti zabezpečia spracovanie Zápisnice o výsledku prešetrenia sťažnosti, vr. kompletných príloh a vlehote v súlade so zákonomzašlú písomné oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi. Ak sa niekto zo zúčastnených odmietne oboznámiť s obsahom zápisnice alebo ju po oboznámení odmietne podpísať, uvedie sa to v zápisnici s dôvodmi odmietnutia podpisu. Kópiu Zápisnice o výsledku prešetrenia sťažnosti , vr. kompletných príloh spolu s kópiou písomného oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti zašlú na vedomie ÚHK PSK.Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice.

(6) Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená resp. neopodstatnená. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

(7) Sťažnosti podané na vedúcich odborov Úradu PSK ako osoby, je kompetentný vybaviť hlavný kontrolór PSK. Výsledok prešetrenia oznámi riaditeľovi Úradu PSK, ktorý prijme príslušné opatrenia.

(8) Hlavný kontrolór PSK rieši sťažnosti a podnety týkajúce sa riaditeľa Úradu PSK a s výsledkami šetrenia sťažnosti oboznámi predsedu PSK a Zastupiteľstvo PSK.

(9) Prešetrenie sťažnosti proti činnosti predsedu, podpredsedov a poslanca PSK vykonáva komisia zriadená Zastupiteľstvom PSK.

(10) Sťažnosť nesmie vybavovať ani prešetrovať osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje, ani osoba, ktorá je podriadená tejto osobe.

Článok V. Spolupráca pri vybavovaní sťažností

(1) Sťažovateľ je povinný spolupracovať pri prešetrovaní a vybavovaní sťažnosti, v rozsahu potrebnom na vybavenie sťažnosti. Ak sťažovateľ bez vážneho dôvodu do 10 dní od doručenia požiadania o spoluprácu alebo v inom určenom termíne neposkytne požadovanú spoluprácu, samosprávny kraj nieje povinný vybaviť sťažnosť, o čom sťažovateľa poučí v požiadaní o spoluprácu.

(2) Bez poskytnutia potrebnej spolupráce samosprávny kraj vo vybavovaní sťažnosti pokračuje, iba ak je to možné. Výsledok prešetrenia takejto sťažnosti samosprávny kraj sťažovateľovi neoznámi.

 

Článok VI. Lehoty na vybavenie sťažností

(1) Sťažnosť musí byť vybavená do 60 pracovných dní od dňa jej doručenia na Úrad PSK. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie môže byť lehota predlžená pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

(2) Písomný súhlas na predlženie lehoty na prešetrenie a vybavenie sťažnosti na základe požiadania, toho kto sťažnosť prešetruje, vydáva hlavný kontrolór PSK, pri vybavovaní sťažnosti podľa článku IV. Bod 7 a 8 týchto zásad, lehoty predlžuje predseda PSK.

(3) Predlženie lehoty na vybavenie sťažnosti sa písomne oznámi sťažovateľovi prostredníctvom ÚHK PSK.

Článok VII. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

(1) Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. Ak sťažovateľ opakuje sťažnosť v tej istej veci, hlavný kontrolór prekontroluje, či pôvodná sťažnosť bola správne vybavená a výsledok kontroly oznámi sťažovateľovi písomne.

(2) Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v rovnakej veci neobsahuje nové skutočnosti, správnosť jej vybavenia sa nekontroluje, ani sa o tom sťažovateľ neupovedomí. Urobí sa o tom úradný záznam do spisového obalu.

(3) Ak v rovnakej veci, v akej už bola vybavená sťažnosť iného sťažovateľa, podá sťažnosť ďalší sťažovateľ bez uvedenia nových skutočnosti, jeho sťažnosť sa znovu neprešetruje, ale upovedomí sa v lehotách podľa čl. V I.

Článok VII. Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

(1) Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu PSK pri vybavovaní sťažnosti alebo pri odložení sťažnosti.

(2) Sťažnosť proti postupu PSK pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.

(3) Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti prešetruje hlavný kontrolór PSK okrem článku IV. Bod 7 – 8 týchto zásad v lehote do 60 pracovných dní.

Článok VIII. Kontrola vybavovania sťažností

(1) Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažnosti a plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov vykonáva ÚHK PSK v súlade zo základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

(2) Ak pri kontrole opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku boli zistené nedostatky, hlavný kontrolór PSK o tejto skutočnosti informuje riaditeľa Úradu PSK a príslušného vedúceho odboru Úradu PSK, ktorí:

  • na Úrade PSK uplatnia vyvodenie dôsledkov voči osobám, ktoré sú zodpovedné za ich nesplnenie
  • v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK uplatnia vyvodenie dôsledkov voči riaditeľovi zariadenia, resp. riaditeľ voči osobám, ktoré sú zodpovedné za ich nesplnenie a o týchto skutočnostiach informujú hlavného kontrolóra PSK.

Článok IX. Petície

(1) Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločenského záujmu na orgány PSK so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len petícia).

(2) Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu (napr. zákon č.311/2001Z. z. Zákonník práce, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

(3) Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo k násiliu alebo hrubej neslušnosti.

(4) Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.

(5) Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie orgánu verejnej správy môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.

(6) Členovia petičného výboru sú povinné určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s organom verejnej správy.

(7) Ak nieje vytvorený petičný výbor, musí sa v petícií určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na styk s orgánom verejnej správy.

(8) Pri zhromažďovaní podpisov sa postupuje podľa § 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

(9) Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejme, aká petícia sa má podporiť podpismi, na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy. Osoby podávajúce petíciu musia pod jej text uviesť počet priložených podpisových hárkov a tieto sa musia priebežne číslovať.

Článok X. Podanie a vybavenie petície

(1) Petícia musí byť písomná a musí obsahovať údaje uvedené v článku IX. bod 9.

(2) V prípade došlých písomných zásielok tykajúcich sa petícií, tieto podateľňa odstúpi ÚHK PSK, ktorý vedie centrálnu evidenciu petícií.

(3) Hlavný kontrolór PSK po posúdení postúpi petíciu na prešetrenie vecne príslušnému odboru Úradu PSK. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, ÚHK PSK petíciu do 10 dní postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal.

(4) Ak vznikne spor o príslušnosť vybavenia petície, hlavný kontrolór PSK ju bez zbytočného odkladu postúpi na rozhodnutie ústrednému orgánu štátnej správy pre petície(§ 20 a odst. 1 zákona č.347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných organov štátnej správy SR v znení zákona č.74/1995 Z.z.).

(5) Ak petícia má také vecné nedostatky, ktoré neumožňujú jej prešetrenie, hlavný kontrolór PSK výzve osobu, ktorá petíciu podala, aby ich odstránila v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od vyzvania. Ak sa nedostatky v tejto lehote neodstránia, petícia sa neprešetruje.

(6) Príslušný odbor Úradu PSK je povinný zabezpečiť prešetrenie a vybavenie petície tak, aby bol zistený skutkový stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Zabezpečí písomné oznámenie o výsledku vybavenia petície do 30 dní od doručenia petície alebo od odstánenia jej nedostatkov osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy. Ak nieje možné vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný odbor zabezpečí oznámenie osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30 dňovej lehote. Kópiu písomného oznámenia o výsledku prešetrenia a vybavenia petície zašlú odbory Úradu PSK na vedomie ÚHK PSK a riaditeľovi PSK.

(7) Ak ďalšie petície v tej istej veci neobsahujú nové skutočnosti, hlavný kontrolór PSK oznámi osobám, ktoré petíciu podali, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávaní petície tak môže urobiť vo verejných informačných prostriedkoch, v miestnej tlači, oznámením v miestnom rozhlase.

(8) Ak predmetom petície je:

a) činnosť poslanca, predsedu a podpredsedov PSK, petíciu vybavuje a prešetruje komisia zriadená Zastupiteľstvom PSK za účasti hlavného kontrolóra PSK.
b) činnosť riaditeľa Úradu PSK alebo štatutárneho zástupcu orgánu organizácie zriadenej PSK, petíciu vybavuje hlavný kontrolór PSK a s výsledkom šetrenia petície oboznámi predsedu PSK a Zastupiteľstvo PSK.

(9) Ak vznikla petícia zo zhromaždenia, platí pre ňu § 4 zákona č.85 /1990 Zb. a ustanovenia čl. IX. týchto zásad s tým, že musí byť uvedené z akého zhromaždenia vzišla a ako bola zhromaždením schválená. Petičným výborom sa v tomto prípade rozumie zvolávateľ zhromaždenia.

Článok XI. Súčinnosť pri vybavovaní petície

(1) Ten, kto podal petíciu, je na požiadanie orgánu samosprávneho kraja povinný v primeranej lehote poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak bez vážneho dôvodu neposkytne súčinnosť, nieje organ PSK petíciu povinný vybaviť. O tomto následku musí byť ten, kto podal petíciu, písomne poučený, už pri požiadaní o súčinnosť pri vybavovaní petície. V čase od požiadania o súčinnosť do jej poskytnutia neplynú lehoty uvedené v článku X.

(2) Orgán verejnej správy a nimi zriadené organizácie sú povinné poskytnúť orgánu vybavujúcemu petíciu potrebné doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosičov údajov na vybavenie petície, ako aj súčinnosť nevyhnutnú pri vybavovaní petície, ak osobitný predpis ( napr. zákon č.100/1996 Z. z. o ochrane informácii a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov, zákon č.52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, § 23 zákon č. 511/1992 7Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných organov v znení neskorších predpisov, § 39 zákona č. 21/1992 zb. o bankách v znení neskorších predpisov) neustanovuje inak. Od právnických osôb a fyzických osôb možno požadovať súčinnosť len s ich súhlasom, ak osobitný predpis (bod 2) neustanovuje inak.

(3) Každý, kto sa podieľa na podaní petície, sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej vybavovaním.

Článok XII. Spoločné ustanovenie

(1) Všetci zamestnanci Úradu PSK sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Od tejto povinnosti ich môže písomne oslobodiť ten, v koho záujme túto povinnosť majú, alebo vo verejnom záujme s výnimkou ustanovenia § 7 ods.1 zákona č.9/2010 Z. z., predseda PSK.

(2) O spôsobe vybavovania sťažnosti a petícií podľa týchto Zásad informuje Zastupiteľstvo PSK hlavný kontrolór PSK dva krát ročne písomnou informatívnou správou.

Článok XIII. Záverečné ustanovenie

(1) Vo veciach neupravených týmito zásadami platia ustanovenia zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. v platnom znení.

(2) Súčasťou týchto zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícii sú odporúčané vzory písomností uvedené v prílohe k zásadám.

(3) Zásady o postupe pri prijímaní, evidovaní a kontrole vybavovania sťažnosti v podmienkach PSK, nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Zastupiteľstvom PSK.

(4) Tieto zásady o prijímaní a vybavovaní sťažnosti boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK dňa 22.6.2010 č 55/2010. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

(5) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad rušia sa Zásady o prijímaní a vybavovaní sťažností, ktoré boli schválené na 15 zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 7. 10.2 003.

 

V Prešove dňa 22. 6. 2010

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

 

 

 

Publikované: 21.07.2010 / Aktualizované: 24.11.2016 HoreTlačiť