Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sťažnosti a petície

Sťažnosti a petície v rámci PSK

Podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch obyvateľ samosprávneho kraja je oprávnený obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené.

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch uvedené oprávnenie má aj ten, kto na území samosprávneho kraja má nehnuteľný majetok, je prihlásený na prechodný pobyt alebo má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt.

Legislatívne dokumenty

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji

  • formát PDF Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK (nové, vydanie 2015) - dokument na stiahnutie vo formáte PDF (133 kB) 
  • Schválené: 27. 10. 2015, Účinné: 27. 10. 2015 (dňom schválenia) - Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad, rušia sa Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, ktoré  boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 55/2010 dňa 22. 6. 2010.

Tieto zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja boli schválené uznesením č. 240/2015 na 15. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 27. 10. 2015.

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji  v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej aj „zákon o sťažnostiach“) a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o petičnom práve“) upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností a postup pri podávaní a vybavovaní petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“). 

Publikované: 21.05.2009 / Aktualizované: 27.10.2020 HoreTlačiť