Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Višegradské observatórium

Výskumný projekt regiónov krajín - Višegradské observatórium

 

Poruszone kwestia Obsenvatoria Wyszehradzkiego. aj tak by sa dali nazvať cieľ a výsledok pracovného stretnutia predstaviteľov regionálnej samosprávy Prešovského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva a predstaviteľov Jagelonského univerzity a Prešovskej univerzity, ktoré sa uskutočnilo v Krakove v dňoch 8. - 9. decembra 2005.

Ako už z titulku vyplýva, cieľom pracovného stretnutia na pôde jednej z najstaršej a najvýznamnejšej univerzity v Európe, Jagelonského univerzity v Krakove bolo iniciovať "spustenie procesu" spolupráce založenej na báze partnerstva na višegradské monitorovanie v rámci Fóra regiónov krajín V 4 formou Výskumného projektu Višegradské observatórium.

Fórum regiónov krajín Višegradskej skupiny vzniklo ako dobrovoľné združenie regionálnych samosprávnych spoločenstiev, ktoré spájajú tak územné, ako aj kultúrne a historické väzby a spoločné výzvy spojené so sociálnym a hospodárskym rozvojom, najmä v kontexte členstva našich krajín v Európskej únii.

 

Spolupráca v rámci Fóra regiónov krajín V 4

sa bude odvíjať formou:

 • vytvorenia spoločnej organizačnej štruktúry - plenárne zasadnutia najvyšších predstaviteľov regiónov, technický sekretariát (postupne striedavo vytvorený v jednotlivých regiónoch na obdobie jedného roka), pracovné a expertné skupiny,
 • politických konzultácií - predpokladajú sa pravidelne politické konzultácie najvyšších predstaviteľov regiónov - členov Výboru regiónov EU v rámci plenárnych zasadnutí Fóra s cieľom konzultovať vzájomné postoje, prípadne otázky, ktoré sú predmetom rokovania Výboru regiónov, diskutovať a vymieňať skúseností v oblasti politiky spoločenstiev, prípravy spoločných podujatí na európskom fóre, vrátane vlastných návrhov pre Výbor regiónov EU,
 • višegradského monitorovania - založeného na partnerstve univerzít a vytvoreného na ich pôde,
 • festivalu višegradskej kultúry — organizované regiónom, kde sa uskutočňuje plenárne zasadnutie s cieľom popularizovať kultúru pomocou medziregionálnej spolupráce, podporovať činnosť regionálnych kultúrnych inštitúcií (kultúrnych stredísk, múzeí, opier, filharmónií, výstavných siení, kín, divadiel a pod.).

 

Višegradské monitorovanie bude uskutočňované v rámci strategického dlhodobého výskumného projektu univerzít v krajinách strednej Európy. Ide o strategický zámer, ktorý sa opiera o závery tzv. Krakovskej deklarácie z 12. októbra 2004, ktorú prijali najvyšší predstavitelia regiónov krajín V 4 a ktorého cieľom v rámci Fóra je vytvoriť podmienky pre tzv. Višegradské monitorovanie (pozorovanie).

 

 

Višegradské monitorovanie:

skutočná spolupráca višegradských regiónov bude možná, len ak sa zblížia národy týchto krajín, ak začnú priamo spolupracovať regióny, miestne spoločenstvá, podnikatelia, mimovládne organizácie a s vedomím spoločného záujmu budú realizovať spoločné ciele. Višegradské monitorovanie, vytvorené na pôde univerzít v regiónoch - členov fóra, sa bude zaoberať monitoringom miestnych a regionálnych javov a problémov, spojených so spoluprácou krajín Višegradskej skupiny. Cieľom monitoringu bude zabezpečenie aktuálnych informácií pre členov Fóra regiónov krajín Višegradskej skupiny, ktoré im umožnia posúdiť hlavné problémy a stav realizácie spoločných návrhov, hodnotiť výsledky a zisťovať bariéry.

 

Monitoring bude zahrňovať:

 • úroveň decentralizácie v jednotlivých krajinách, kompetencie miestnych samospráv, systém financovania,
 • stav a súdržnosť sietí technickej a sociálnej infraštruktúry,
 • rozvoj dopravnej infraštruktúry „sever -juh",
 • vzájomná spolupráca subjektov višegradských krajín a riešenie problémov s touto spoluprácou spojených,
 • prieskum postojov občanov v jednotlivých krajinách v oblasti existencie, cieľov a smerov rozvoja Fóra regiónov krajín Višegradskej skupiny, zisťovanie obáv, očakávaní, zmien višegradského povedomia,
 • porovnávací výskum stratégií regionálneho rozvoja regiónov - členov fóra a pravidelné hodnotenie stavu ich socio-ekonomickej kohézie a porovnávanie určujúcich činiteľov,
 • zriadenie databázy dobrých skúseností a projektov,
 • prehodnotenie systému integrovania regiónov krajín V-4 do systému NUTS tak, aby bol zohľadnený aspekt ich sociálnej a ekonomickej úrovne.

 

Najvyššími predstaviteľmi regiónov krajín V 4 bolo dohodnuté, že regióny jednotlivých krajín sa budú koordinovať a zodpovedať za dosiahnutú úroveň monitorovania vo vyššie uvedených oblastiach. Slovenská strana bude zodpovedať a koordinovať oblasť "úroveň decentralizácie v jednotlivých krajinách, kompetencie miestnych samospráv, systém financovania".

Výsledkom rokovania v Krakove bola obojstranná zhoda na potrebe vypracovania a realizácie spoločného projektu v rámci vyhlásených strategických grantov Medzinárodným višegradským fondom na rok 2006 v priorite č. 1. - projekty z oblasti výskumu a rozvoja, ktoré môžu prispieť k modernizácií strednej Európy so špeciálnym dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu. Výsledkom naplnenia projektu bude zavedenie portálu Višegradského observatória regiónov Višegradu. Bude tam možné nájsť nielen základné informácie o členských krajinách, ale tiež o jednotlivých regiónoch. Višegradské observatórium sa stane "ohniskom" výmeny všetkých informácií. Ďalšou úlohou projektu bude súbežná propagácia tejto myšlienky. Hlavnými prijímateľmi dát budú regionálne samosprávy, univerzity a ďalšie subjekty v regiónoch.

Výskumný projekt by bol financovaný z prostriedkov Medzinárodného višegradského fondu. Výzva na prijatie strategickej úlohy fondu V 4 k vytvoreniu Višegradského observatória, ako dlhodobého výskumného projektu univerzít v krajinách strednej Európy, bola prijatá a zaslaná Rade veľvyslancov krajín V 4, ktorá predložené projekty schvaľuje. Financovanie projektu sa preto predpokladá z finančných príspevkov Medzinárodného višegradského fondu. V rámci fondu je možné získať strategický grant od 40 000 do 200 000 EUR, z čoho by bol projekt financovaný v priebehu troch rokov.

Partnermi v projekte budú okrem Jagelonského univerzity a Prešovskej univerzity (PU) tiež Prešovský samosprávny kraj (PSK) a maršálkovský úrad Malopoľského vojvodstva. Účastníci stretnutia deklarovali potrebu zapojenia sa do projektu tiež ďalšími subjektami z regiónov v Českej republike a Maďarskej republike (v tomto smere už existuje prísľub niektorých regiónov zapojiť sa do projektu). Projekt je finančne značne nákladný a preto otvorenými zostali otázky spolu financovania, nakoľko z predmetného fondu sa poskytuje finančný príspevok len do výšky 50% celkových nákladov na projekt, časť ktorých ale môže byť uhrádzaná v naturáliách.

Partnerstvo v projekte je tak pre PSK, ako aj Prešovskú univerzitu veľmi významné a dôležité. Úrad PSK bude mať možnosť priamo zadefinovať svoje priority a oblasti spoločného výskumu a požadovať stanoviska a odporúčania, potrebné pre ovplyvňovanie procesu pokračujúcej decentralizácie, pre ďalší chod a riadenie regionálnej samosprávy a pre všestranný rozvoj kraja, a to všetko v spolupráci a s využitím skúseností zahraničných regionálnych partnerov. Značným prínosom pre PSK budú tiež stanoviská a odporúčania na presadzovanie jeho záujmov a potrieb v rámci ovplyvňovania procesu tvorby a implementácie regionálnej politiky Európskej únie, najmä cez orgány Výboru regiónov EU. V súčasnej dobe je pre PSK zvlášť aktuálnou posledná oblasť zamerania výskumu, t.j. prehodnotenie systému integrovania regiónov krajín V-4 do systému NUTS tak, aby bol zohľadnený aspekt ich sociálnej a ekonomickej úrovne. Táto oblasť môže veľmi napomôcť Prešovskému a Košickému samosprávnym krajom v ich snahe o umožnenie zavedenia systému priameho čerpania finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov cez ROP NUTS II Slovensko Východ.

Prešovská univerzita vstupom do projektu získava automaticky významného partnera, akým Jagelonského univerzita nesporne je. Predpokladá sa, že do projektu v rámci PU budú zapojené Katedra verejnej správy Fakulty manažmentu a Inštitút politológie Filozofickej fakulty PU. Širokým zapojením sa študentov a pedagógov bude vytvorený priestor na prepojenie a ovplyvňovanie sa procesov akademického štúdia s reálnymi potrebami výkonu verejnej správy v regiónoch, vrátane procesov tvorby a implementácie regionálnej politiky.

 

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce
Kancelária predsedu

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 05.05.2009 / Aktualizované: 05.05.2009 HoreTlačiť