Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Fórum regiónov krajín V4

Nové impulzy rozvoja regiónov - “Fórum regiónov krajín V 4“

 

Vstup Slovenskej republiky a ďalších krajín strednej a východnej Európy, no najmä vstup krajín tzv. “vyšehradu“ vytvoril nový priestor a priniesol pre rozvoj ich regiónov nové impulzy a možnosti. 

Jedným z takýchto impulzov je spolupráca regiónov krajín Vyšehradskej skupiny, známej ako V 4 v rámci novo vytvoreného spoločného Fórumu regiónov krajín V 4. Impulz k založeniu tohto významného fóra vyšiel z dielne regionálnej samosprávy Malopoľského vojvodstva Poľskej republiky, ktorá bola hostiteľom najvyšších predstaviteľov regionálnej samosprávy a územných celkov krajín V 4 (Slovenka, Českej republiky, Maďarska a Poľska) a organizátorom I. kola Fórumu regiónom krajín V 4 v Krakove v dňoch 11.-12. októbra 2004. Fórum regiónov krajín V4 je platformou na rozvoj spolupráce regiónov, ako dobrovoľného združenia regionálnych samosprávnych a územných správnych spoločenstiev, ktoré spájajú tak územné, ako aj kultúrne a historické väzby a spoločné výzvy spojené so sociálnym a hospodárskym rozvojom, najmä v kontexte členstva našich krajín v Európskej únii. Cieľom je spoločná tvorba regionálnej politiky EÚ a jej presadzovanie z pohľadu záujmov a potrieb dotknutých regiónov.

Že táto myšlienka našla živnú pôdu medzi aktérmi regionálnej samosprávy na Slovensku, ako aj v susedných krajinách svedčí fakt, že sa v dňoch 26. - 27. septembra 2005 v Bratislave uskutočnilo už II. kolo fóra, ktoré sa postupne dostáva do povedomia najmä odbornej verejnosti. Prešovský samosprávny kraj na zasadnutí fóra zastupoval riaditeľ úradu PSK Alexander Ernst. Na zasadnutí II. Fóra regiónov krajín V 4 boli prijaté dva dokumenty. Prvým bola Deklarácia predstaviteľov regiónov krajín V 4, ktorá považuje spoluprácu regiónov krajín V 4 za dôležitý a významný činiteľ rozvoja a garancie silného postavenia regiónov v stredoeurópskom, ako aj celoeurópskom priestore. Všeobecne sa očakáva, že regióny krajín V 4 sa stanú vplyvnou mienkotvornou skupinou spoločnej politiky EÚ. Druhým dokumentom, ktoré fórum prijalo je Výzva predstaviteľov regiónov Rade veľvyslancov krajín V 4 zvážiť a prijať strategickú úlohu Fondu V 4 (Medzinárodného Vyšehradského fondu) na založenie tzv. “Vyšehradského observatória“, ako dlhodobého výskumného projektu univerzít v krajinách Európy.

Do spolupráce regiónov krajín V 4 sa aktívne zapojil tiež Prešovský samosprávny kraj. Predseda Prešovského samosprávneho kraja, Peter Chudík sa v roku 2004 zúčastnil tak prípravnej konferencie fóra, ako aj jeho samotného zasadnutia v Krakove. Už pred samotným zasadnutím II. Fóra v Bratislave, PSK aktívne vstúpil do rokovania s Maršálkovským úradom Malopoľského vojvodstva v otázkach založenia tzv. Vyšehradského observatória, na založenie ktorého vyzývali jeho účastníci. Predmetom činnosti Vyšehradského observatória v prvopočiatku, do doby jej inštitucionalizovania, by bola spolupráca partnerov zameraná na riešenie problematiky fungovania a rozvoja jednotlivých regiónov. Preto po dohode s predstaviteľmi Prešovskej univerzity bola do činnosti observatória začlenená tiež katedra politológie Filozofickej fakulty. Ako partner pre Prešovskú univerzitu na poľskej strane vystupuje Inštitút verejnej správy a Inštitút politických vied Jagelonského univerzity v Krakove. Pristúpenie odpovedajúcich partnerov a inštitúcií ďalších regiónov krajín V 4 je v štádiu rokovaní. Pozitívnym znakom činnosti observatória je jeho snaha o získanie finančného krytia na prefinancovanie spoločných projektov v oblastiach svojho zamerania z prostriedkov Medzinárodného Vyšehradského fondu (MVF). Observatórium vytvorí priestor jednotlivým regiónom zadefinovať si vlastné ťažiskové témy, ktoré by sa mali v rovine analytickej, ale tiež praktickej spoločne riešiť. Ide o problematiku spojenú s činnosťou samosprávy, jej mieste a úlohe v rámci tvorby a realizácie európskej regionálnej politiky, činnosti jej orgánov, výkonom kompetencií, až po vypracovanie a realizáciu spoločných rozvojových projektov, ako aj spoločného lobingu v orgánoch EÚ, najmä vo Výbore regiónov EÚ.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 05.05.2009 / Aktualizované: 05.05.2009 HoreTlačiť