Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Politika súdržnosti 2014 - 2020

Politika súdržnosti predstavovala v poslednom desaťročí hybnú silu zmeny a výrazne prispela k zbližovaniu a rastu v EÚ, keď vďaka nej vzniklo vyše milióna pracovných miest, investovalo sa do odbornej prípravy zameranej na zlepšenie zamestnateľnosti viac ako desiatich miliónov ľudí, spolufinancovala sa výstavba vyše 2 000 km diaľnic a 4 000 km železničných tratí a vzniklo minimálne 800 000 malých a stredných podnikov (MSP).

Keďže Európska komisia chce v tejto práci pokračovať a sústrediť viac pozornosti na európske hospodárske priority, prijala legislatívny balík pre politiku súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020. Jej cieľom je podporiť rast a zamestnanosť v celej Európe a zamerať investície EÚ na európsku agendu pre rast a zamestnanosť (Európa 2020).

Ústredným prvkom nových partnerských zmlúv, na ktorých sa členské štáty dohodnú s Európskou komisiou, bude zameranie na menej investičných priorít v súlade s uvedenými cieľmi. v zmluvách sa stanovia jasné ciele a vyhradí sa osobitná finančná výkonnostná rezerva ako odmena pre regióny, ktorým sa najlepšie podarí dosiahnuť ciele. Aby dosah politiky na rast a zamestnanosť neoslabili nerozumné makrofiškálne politiky alebo nízka administratívna kapacita, Komisia môže požiadať o revíziu programov alebo v prípade, že sa neprijmú nápravné opatrenia, môže pozastaviť financovanie.

Dosah využitia prostriedkov sa zintenzívni aj vďaka zjednodušeniu a harmonizácii pravidiel uplatňovaných v rôznych fondoch vrátane fondov na rozvoj vidieka, námornú politiku a rybné hospodárstvo. Päť rôznych fondov sa bude riadiť spoločným súborom pravidiel. Vďaka integrovanejšiemu prístupu budú rôzne fondy slúžiť vzájomne prepojeným cieľom a posilní sa ich súčinnosť.

Návrhy podporujú najmä sociálne investície, ktoré umožňujú ľuďom čeliť budúcim výzvam trhu práce, a to s podporou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a nového programu pre sociálnu zmenu a inováciu, ktoré dopĺňajú a posilňujú Európsky sociálny fond.

Tento balík obsahuje:

 • Rámcové nariadenie, v ktorom sa ustanovujú spoločné pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH). Umožní lepšiu koordináciu fondov, a tým aj výraznejší dosah opatrení EÚ.
 • Tri konkrétne nariadenia pre EFRR, ESF a Kohézny fond.
 • Dve nariadenia zamerané na cieľ európskej územnej spolupráce a Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).
 • Dve nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a programe pre sociálnu zmenu a inováciu.
 • Oznámenie o Fonde solidarity Európskej únie (FSEÚ).

Ďalšie kroky:

 • O týchto návrhoch sa teraz bude diskutovať v Rade a v Európskom parlamente s plánovaným prijatím do konca roku 2012, aby sa v roku 2014 mohla začať realizovať nová generácia programov politiky súdržnosti.
 • Súčasne budú prebiehať rokovania o viacročnom finančnom rámci pre celý rozpočet EÚ. Komisia už navrhla, aby sa na nástroje politiky súdržnosti v rokoch 2014 –2020 pridelilo 336 miliárd EUR.
 • O pridelených prostriedkoch podľa členských štátov a zoznamoch oprávnených regiónov podľa kategórií sa rozhodne po konečnom schválení predkladaného balíka.

Súvisiace odkazy:

 

Kohézna politika 2014 - 2020

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 23.11.2011 / Aktualizované: 23.07.2012 HoreTlačiť