Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Stratégia Európa 2020

logo Europa 2020

 

Európa 2020 - Stratégia pre rozumný, trvalo-udržateľný a inkluzívny rast

3. marca 2009 Európska komisia predstavila návrh stratégie Európa 2020, ktorou chce vyjsť z krízy a pripraviť ekonomiku Európskej únie pre nasledujúcu dekádu.

Komisia identifikovala tri hlavné motory pre rast, ktoré budú implementované cez konkrétne aktivity na európskej a národnej úrovni:

 • Rozumný rast – posilnenie znalostí, inovácií, vzdelávania a digitálnej spoločnosti
 • Trvalo-udržateľný rast – zabezpečiť, aby bola produkcia zdrojovo efektívnejšia a zároveň podporiť konkurencieschopnosť
 • Inkluzívny rast – zvyšovanie účasti na trhu práce, získavanie schopností a boj proti chudobe.

Vytýčených bolo päť cieľov, ktoré definujú, kde sa EÚ chce nachádzať v roku 2020. Pokrok bude meraný napĺňaním týchto cieľov, ktoré si členské štáty prenesú do národných cieľov.

 1. Zvýšiť mieru zamestnanosti populácie vo veku 20-64 zo súčasných 69% na najmenej 75%
 2. Dosiahnuť cieľ investovania 3% HDP do výskumu a vývoja, najmä zlepšením podmienok pre investície do výskumu a vývoja súkromným sektorom, rozvoj nových indikátorov pre sledovanie inovácie.
 3. Zníženie emisií skleníkových plynov o najmenej 20% v porovnaní s úrovňou v roku 1990 alebo o 30% ak podmienky sú priaznivé, zvýšiť podiel obnoviteľnej energie v konečnej spotrebe energie, dosiahnuť 20% zvýšenie energetickej účinnosti.
 4. Znížiť podiel predčasne odchádzajúcich absolventov škôl na 10% zo súčasných 15% a zvýšiť podiel populácie vo veku 30-34, ktorá ukončí štúdium tretieho stupňa z 31% na 40%
 5. Znížiť počet Európanov žijúcich pod národnou úrovňou chudoby o 25%, dostať 20 miliónov ľudí z chudoby.

Viac informácií:

Odkazy:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 17.03.2010 / Aktualizované: 06.08.2013 HoreTlačiť