Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VR miestnym samosprávam: Zapojte sa do súťaže o európske ocenenie za elektronickú verejnú správu

 

Termín podávania prihlášok: 10. júna 2009

Výbor regiónov nabáda miestne a regionálne orgány z celej EÚ, aby sa zapojili do tohtoročnej súťaže o európske ocenenie za elektronickú verejnú správu (European eGovernment Award 2009), ktorú organizuje Európska komisia. Do súťaže, ktorej zámerom je oceniť osvedčené postupy pri využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) vo verejných službách, sa môžu prihlásiť všetky organizácie verejnej správy z EÚ, Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a kandidátskych krajín. Prihlášky je možné podávať do 10. júna 2009, 16.00 hod. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.epractice.eu/awards

Vo výzve na zapojenie sa do súťaže adresovanej miestnym a regionálnym orgánom predseda Výboru regiónov Luc Van den Brande uviedol: „Miestne a regionálne orgány majú dlhoročné skúsenosti s elektronickou verejnou správou. Informačné technológie prístup k verejným službám nielen zjednodušujú, ale často aj zlepšujú ich účinnosť a hospodárnosť. Tieto ocenenia sú vynikajúcim prostriedkom na predstavenie priekopníckeho prístupu mnohých verejných orgánov, vrátane tých na miestnej a regionálnej úrovni, pri zavádzaní týchto nových technológií. Dúfam, že medzi ocenenými budú aj úspešné príklady elektronickej verejnej správy na miestnej a regionálnej úrovni.“

Európska komisia organizuje túto súťaž v rámci svojho úsilia o zlepšenie kvality života európskych občanov pomocou IKT, zvýšenie dôveryhodnosti verejnej správy a organizácií verejného sektora, ako aj konkurencieschopnosti podnikov. Ocenenie sa udeľuje v troch širších kategóriách: elektronická verejná správa podporujúca jednotný trh, elektronická verejná správa posilňujúca vplyv občanov a podnikov a elektronická verejná správa zlepšujúca administratívnu účinnosť a výkonnosť.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať počas konferencie „Teaming up for the eUnion“, ktorá sa uskutoční 19. – 20. novembra vo švédskom Malmö pod záštitou švédskeho predsedníctva Rady EÚ.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: http://www.cor.europa.eu

Približne dve tretiny právnych predpisov EÚ zavádzajú v členských štátoch do praxe miestne a regionálne orgány. Výbor regiónov bol založený v roku 1994, aby poskytol zástupcom miestnych samospráv možnosť vyjadriť sa k obsahu týchto právnych predpisov. Každoročne organizuje päť plenárnych zasadnutí, na ktorých 344 členov výboru hlasuje o stanoviskách vypracovaných k navrhovaným právnym predpisom. Európska komisia, ktorá iniciuje tvorbu právnych predpisov EÚ, a Rada ministrov, ktorá stanovuje ich konečný obsah (zvyčajne spolu s Európskym parlamentom), sú povinné konzultovať Výbor regiónov v širokom spektre oblastí politiky, vrátane životného prostredia, zamestnanosti a dopravy. Lisabonská zmluva ďalej posilní postavenie Výboru regiónov. V budúcnosti bude musieť Európsky parlament požiadať výbor o konzultáciu vo všetkých otázkach, ktoré sú pre regióny a obce dôležité. Výbor regiónov sa môže obrátiť na Súdny dvor ES, ak sú porušované jeho práva alebo ak zastáva názor, že istý právny predpis EÚ porušuje zásady subsidiarity alebo nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

 

 

 

 

 

Bližšie informácie Vám poskytne:

 

Chris Jones

tel. č.: + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

 

Publikované: 07.05.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť