Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prvá slávnostná ceremónia Dohovoru primátorov

 

Slávnostná ceremónia sa uskutočnila 10. februára v budove Európskeho parlamentu v Bruseli za účasti komisára EÚ pre energetiku Andrisa Piebalgs, prezidenta Výboru regiónov Luca Van den Brande, vice-prezidenta Európskeho parlamentu Aleja Vidal Quadras a 372 primátorov veľkých a menších európskych miest z 30 krajín. Primátori sa slávnostným podpisom Dohovoru primátorov zaviazali zaviesť Akčný plán udržateľnej energie v rámci 12 mesiacov a dosiahnuť rad cieľov a povinností. Postup ich činností bude zblízka monitorovaný externými hodnotiteľmi.

Dohovor primátorov je ambiciózna iniciatíva Európskej komisie, ktorá zjednotí primátorov európskych miest za účelom výmeny skúseností a dobrých príkladov z oblasti udržateľnej energie a ich uvedenia do praxe. Dohovor primátorov je zároveň reakciou najaktívnejších miest na globálne otepľovanie: Formálny záväzok zúčastnených miest zredukovať emisie CO2 v súlade s Akčným plánom udržateľnej energie.

 

Ďalších 104 miest prejavilo záujem o účasť. Na Dohovore primátorov môžu participovať primátori miest a starostovia obcí.

Zoznam zúčastnených miest: http://www.eumayors.eu/covenant_cities/towns_cities_en.htm

Fotky zo slávnostnej ceremónie: http://www.eumayors.eu/press_room/photos_en.htm

Web stránka Dohovoru primátorov: http://www.eumayors.eu/

Viac informácií o Dohovore primátorov v slovenčine:

 

Dohovor primátorov

Dohovor primátorov je iniciatíva Európskej komisie, účelom ktorej je výmena najlepších príkladov v oblasti energetiky v mestách a obciach a ich aplikovanie v praxi. Oficiálne otvorenie projektu „Dohovor primátorov“ bolo vyhlásené komisárom pre energetiku Andrisom Piebalgsom počas Týždňa trvalo udržateľnej energie (28.1. – 1.2.2008) v Bruseli. Dohovor primátorov predstavuje záväzok primátorov miest v boji proti klimatickým zmenám.

Hlavné záväzky vyplývajúce z Dohovoru primátorov:

 • Redukcia emisií CO2 o viac ako 20% do roku 2020 (v súvislosti s Akčným plánom udržateľnej energie) na primátormi spravovaných územiach.
 • Prispôsobenie mestskej štruktúry, vrátane vymedzenia ľudských zdrojov potrebných pre vykonanie nasledujúcich akcií:
 • Mobilizácia občianskej spoločnosti na území mesta za účelom ich participácie na akčnom pláne pre energetickú efektívnosť, prispôsobenie politiky a opatrení v súvislosti so splnením cieľov akčného plánu.
 • Vypracovanie každoročnej hodnotiacej správy, ktorá zahŕňa monitoring a overenie uvedených údajov, zdieľanie skúseností a najlepších príkladov s ostatnými mestami.
 • Organizácia podujatia Dni energie, alebo Dni mestskej dohody v spolupráci s Európskou komisiou a ostatným zúčastnených.
 • Poskytnúť možnosť občanom aktívnym spôsobom sa zúčastniť a profitovať s navrhnutých možností efektívnejšieho nakladania s energiou.
 • Pravidelne informovanie lokálnych médií o napredovaní a stave akčného plánu.
 • Zúčastňovanie sa na Európskej konferencii primátorov pre udržateľnú energiu.
 • Postúpiť informácie o Dohovore primátorov a vyzvať ďalších primátorov k účasti na iniciatíve.
 • Akceptovať ukončenie participácie na Dohovore primátorov v prípade:

- nenaplnenia Akčného plánu energetickej udržateľnosti v stanovenej časovej lehote

- nedodržania stanovených cieľov redukcie CO2

- nevypracovania hodnotiacej správy v priebehu 2 rokov

- nedostatočného progresu v dôsledku neefektívnych opatrení

 

Na Dohovore primátorov môžu participovať primátori miest a starostovia obcí.

Fotky z formálneho vyhlásenia Dohovoru primátorov: http://www.tvlink.org/eusew/presscorner/?p=86

Web stránka Dohovoru primátorov: http://www.eumayors.eu/

 

Financovanie aktivít spojených s Dohovorom primátorov je možné cez Európsku investičnú banku a cez program Inteligentná energia Európa.

Viac informácií: http://www.eumayors.eu/about_the_covenant/funding_en.htm

Publikované: 16.02.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť