Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Otvorený list regionálnym a miestnym voleným zástupcom

Pán Luc Van den Brande, predseda Výboru regiónov (VR), a predseda Európskeho parlamentu, pán Hans-Gert Pöttering, spoločne vyzývajú zástupcov miestnych a regionálnych samospráv z celej Európy, aby nabádali občanov na účasť v júnových voľbách do Európskeho parlamentu.

  

Vo svojom otvorenom liste predsedovia Van den Brande a Pöttering zdôrazňujú význam pripravovaných volieb s 375 miliónmi oprávnených voličov, z ktorých 36 miliónov bude 4. a 7. júna voliť po prvýkrát.

Výbor tento list poslal predsedom národných združení regionálnych a miestnych samospráv všetkých členských štátov, aby ho mohli odovzdať všetkým voleným predstaviteľom miestnych a regionálnych orgánov. Jeho cieľom je povzbudiť miestne a regionálne orgány, aby lepšie informovali občanov o Európe, napríklad prostredníctvom miestnych informačných stretnutí s členmi VR, poslancami EP alebo kandidátmi na poslancov EP, či prostredníctvom internetových stránok venovaných voľbám do Európskeho parlamentu. List je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ na stránke VR.

 Výbor regiónov ďalej pripravil niekoľko krátkych videozáznamov, v ktorých hlavní predstavitelia regiónov z každého členského štátu objasňujú význam Európy a účasti miestnych voličov na júnových voľbách. Videozáznamy sú k dispozícii bezplatne. Nájdete ich na internetovej stránke VR, venovanej voľbám do Európskeho parlamentu. (K dispozícii sú tiež profesionálne formáty a ďalšie sprievodné služby. Bližšie informácie Vám poskytne tlačové oddelenie.)

Regióny, mestá a združenia miestnych a regionálnych orgánov by tiež mali na svojej domovskej stránke vytvoriť portál pre voľby do Európskeho parlamentu s odkazom na stránku VR venovanú voľbám, ktorá obsahuje 27 národných podsekcií.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu .

 

Výbor regiónov

Približne dve tretiny právnych predpisov EÚ zavádzajú v členských štátoch do praxe miestne a regionálne orgány. Výbor regiónov bol založený v roku 1994, aby poskytol zástupcom miestnych samospráv možnosť vyjadriť sa k obsahu týchto právnych predpisov. VR organizuje každoročne päť plenárnych zasadnutí, na ktorých 344 členov výboru hlasuje o stanoviskách vypracovaných k navrhovaným právnym predpisom. Európska komisia, ktorá iniciuje tvorbu právnych predpisov EÚ, a Rada ministrov, ktorá stanovuje ich konečný obsah (zvyčajne spolu s Európskym parlamentom), sú povinné konzultovať VR v širokom spektre oblastí politiky, vrátane životného prostredia, zamestnanosti a dopravy. Lisabonská zmluva ďalej posilní postavenie Výboru regiónov. V budúcnosti bude musieť Európsky parlament požiadať výbor o konzultáciu vo všetkých otázkach, ktoré sú pre regióny a obce dôležité. Výbor regiónov sa môže obrátiť na Súdny dvor ES, ak sú porušované jeho práva alebo ak zastáva názor, že istý právny predpis EÚ porušuje zásady subsidiarity alebo nerešpektuje právomoci regionálnych a miestnych orgánov.

 

Bližšie informácie Vám poskytnú: 

Athénais Cazalis De Fondouce
Tel.: +32 (0)2 282 24 47
Athenais.CazalisdeFondouce@cor.europa.eu

Chris Jones
Tel.: +32 (0)2 546 87 51
Christopher.Jones@cor.europa.eu

 

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.

 

 

Publikované: 23.03.2009 / Aktualizované: 11.01.2010 HoreTlačiť