Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vyjadrite svoj názor na cezhraničnú spoluprácu v Európe

Banner - CoR

Výbor regiónov dnes rozbehol celoeurópsku konzultáciu regiónov a miest o pravidlách EÚ v oblasti cezhraničnej spolupráce. Konzultácia je organizovaná v spolupráci s Európskou komisiou, trojicou predsedníctiev Rady EÚ a programom Interact a oficiálne sa začala konferenciou v Cáceres v Španielsku. Jej výsledky prispejú k revízii príslušných právnych predpisov EÚ, ktorá sa má uskutočniť v roku 2011.

V nadväznosti na iniciatívu Výboru regiónov poskytla Európska únia od roku 2006 miestnym a regionálnym orgánom špecifický nástroj pre cezhraničnú spoluprácu: európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS). Regióny a mestá, ktoré chcú rozvíjať spoločné projekty môžu takéto zoskupenia vytvoriť bez veľkých administratívnych prekážok alebo vnútroštátnych schvaľovacích postupov. Keďže EZÚS majú pevnú organizáciu a štatút právnickej osoby, môžu sa uchádzať o akúkoľvek finančnú pomoc zo strany EÚ alebo jednotlivých štátov a spojiť tieto prostriedky z financiami zo súkromných zdrojov v rámci verejno-súkromných partnerstiev. Nadchádzajúca revízia nariadenia o EZÚS predstavuje príležitosť ako ďalej zlepšiť tento nástroj so zreteľom na miestne skúsenosti.

Dotazník v rámci konzultácie je určený členským štátom EÚ, už existujúcim alebo plánovaným zoskupeniam EZÚS, miestnym a regionálnym orgánom a iným zainteresovaným stranám. Zameriava sa najmä na doterajšie skúsenosti a poznatky a právne otázky, ktorými by sa mala zaoberať revízia. Cieľom dotazníka je okrem iného zistiť, aký je konkrétny prínos zoskupení EZÚS a ďalší potenciál ich rozvoja.

Výsledky konzultácie budú zverejnené v októbri počas podujatia OPEN DAYS v Bruseli. Výbor regiónov ich využije pri práci na stanovisku z vlastnej iniciatívy k revízii nariadenia o EZÚS, ktoré pripravuje Alberto Núñez Feijóo (ES/EĽS), predseda autonómnej oblasti Galícia. Stanovisko by malo byť schválené na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov začiatkom roka 2011.

Dotazník ku konzultácii vo všetkých úradných jazykoch EÚ a ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke: http://www.cor.europa.eu/egtc.

Svoje príspevky môžete zaslať do 20. júla na adresu: egtc@cor.europa.eu

Súvislosti:

Rozvíjať projekty cezhraničnej spolupráce na regionálnej či miestnej úrovni bolo až donedávna náročnou a zdĺhavou záležitosťou, pretože si to vyžadovalo bilaterálne štátne zmluvy, na ktorých sa museli dohodnúť národné vlády.

V roku 2002 preto Výbor regiónov naliehal na ostatné inštitúcie EÚ, aby pre cezhraničnú spoluprácu v Európe vytvorili stabilný právny rámec. Aj vďaka intenzívnym snahám VR bolo napokon v júli 2006 prijaté nariadenie EÚ, ktorým sa ustanovuje európske zoskupenie územnej spolupráce.

Regionálne a miestne orgány už vytvorili 13 EZÚS a mnoho ďalších čoskoro uzrie svetlo sveta. Vďaka tomuto novému modelu spolupráce mohla vzniknúť prvá spoločne riadená nemocnica na francúzsko-španielskej hranici v Pyrenejach. Zoznam už existujúcich a plánovaných EZÚS nájdete ne internetovej stránke VR.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: http://www.cor.europa.eu/pages/HomeTemplate.aspx

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore ES žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Michael Alfons

Výbor regiónov EÚ

Tel.: +32 2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

 

Publikované: 04.05.2010 / Aktualizované: 04.05.2010 HoreTlačiť