Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK aktívny v novovytvorenej platforme slovensko-poľskej spolupráce

 

V procese rozvoja slovensko-poľských vzťahov bude Prešovský samosprávny kraj (PSK) v budúcnosti hrať významnú rolu. Aktívne sa totiž zapojil do činnosti novovytvorenej pracovnej skupiny pre spoluprácu územnej samosprávy v rámci Medzivládnej slovensko-poľskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Predseda PSK, pán Peter Chudík bol vymenovaný za vedúceho slovenskej časti predmetnej pracovnej skupiny a z toho plynie fakt, že PSK bude zo svojej pozície v budúcnosti koordinovať celú agendu práce pracovnej skupiny za slovenskú stranu.

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční v poľskom Rzeszowe v Podkarpatskom vojvodstve dňa 16. februára 2012. Hlavný dôraz v zmysle programu zasadnutia pracovnej skupiny bude orientovaný na prerokovanie organizačných otázok činnosti pracovnej skupiny, súčasného stavu realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013. Pracovná skupina tiež posúdi iniciatívy miestnych spoločenstiev v oblasti realizácie III. prioritnej osi „Mikroprojekty“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko a pozornosť bude venovaná tiež otázkam minulosti, súčasnosti a budúcnosti poľsko – slovenskej spolupráce.

Pracovná skupina pre spoluprácu územnej samosprávy bola vytvorená z dôvodu absencie platformy na rozvoj slovensko-poľských vzťahov a cezhraničnej spolupráce z úrovne územnej, teda miestnej a regionálnej samosprávy. Činnosť skupiny bude zameraná na otázky všestranného rozvoja regiónov, vzdelávania a výmeny mládeže, kultúry, možností vytvárania partnerstiev a vytvárania Európskych zoskupení územnej samosprávy, dopravy a na iné otázky v zmysle pôsobností a kompetencií orgánov územnej samosprávy.

Členmi pracovnej skupiny sú predstavitelia regionálnej samosprávy Podkarpatského, Malopoľského a Sliezskeho vojvodstiev na poľskej strane a PSK, KSK, ZMOS a ÚMS na slovenskej strane.

Príležitosť, spojenú s návštevou v Rzeszowe v dňoch 16.-17. februára 2012 využije delegácia PSK, vedená jej predsedom, tiež na aktivizáciu vzájomných vzťahov a bilaterálnej cezhraničnej spolupráce so svojim regionálnym partnerom Podkarpatským vojvodstvom. Spoločne s delegáciou vojvodstva bude rokovať o otázkach cestných prepojení a potreby ich výstavby, modernizácie či rekonštrukcie, stavu a perspektív rozvoja spolupráce v oblasti prípravy a realizácie projektov, rozvoja spolupráce v oblasti cestovného ruchu a prerokuje návrhy na rozvoj spolupráce v oblasti kultúry a vzdelávania.

 

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce, kancelária predsedu

Publikované: 13.02.2012 / Aktualizované: 13.02.2012 HoreTlačiť