Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je aktuálne 68 stredných škôl

Do lavíc zasadlo vyše 22-tisíc žiakov

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj má po posledných optimalizačných opatreniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 68 stredných škôl a štyri školské zariadenia. Výsledky optimalizačného procesu PSK  priniesli zmeny v okresoch Prešov, Medzilaborce, Levoča, Stropkov, Poprad a čiastočne aj Humenné, kde došlo k zrušeniu jedného školského internátu. Do lavíc župných stredných škôl v aktuálnom školskom roku zasadlo vyše 22-tisíc žiakov, z toho viac ako 6 100 do prvých ročníkov.

Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je aktuálne 68, z toho je 14 gymnázií a jedna športová škola, čo je o štyri menej  oproti školskému roku 2020/2021. Vyplýva to zo záverov ďalších racionalizačných opatrení, ku ktorým prešovská župa pristúpila v predchádzajúcom školskom roku v šiestich okresoch kraja a ktoré sú platné s účinnosťou od 1. septembra 2021.

V okrese Prešov sa SOŠ podnikania spojila s prešovskou Obchodnou akadémiou do jedného subjektu, a to do Spojenej školy Masarykova Prešov, ktorej súčasťou sú školský internát a školská jedáleň. V Medzilaborciach sa Gymnázium  a SOŠ polytechnická A. Warhola taktiež zlúčili do Spojenej školy. Zlúčením s SOŠ lesníckou Prešov zanikla Spojená škola Bijacovce v okrese Levoča, pričom bolo zriadené elokované pracovisko Bijacovce ako súčasť SOŠ lesníckej v Prešove. Organizačné zložky bijacovskej školy v Rudňanoch a Bystranoch prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. V Stropkove zanikla SOŠ služieb, a to zlúčením s SOŠ elektrotechnickou na Hviezdoslavovej ulici a vytvorením elokovaného pracoviska na Hlavnej ulici.  V popradskom okrese sa Stredná športová škola z Kukučínovej ulice presídlila na Francisciho ulicu. V okrese Humenné sa k 31. augustu pristúpilo k zrušeniu školského internátu ako súčasti SOŠ technickej na Družstevnej ulici.

Podľa údajov zo začiatku septembra do  denného štúdia 68 župných stredných škôl nastúpilo 22 402  žiakov. Z toho zasadlo do lavíc štvorročných a osemročných gymnázií a športovej školy vyše 5 200 žiakov a do lavíc stredných odborných škôl viac ako 17-tisíc žiakov. Počet prvákov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 6 147, z nich 1 165 navštevuje župné gymnáziá a 54 športovú školu. V štvrtom ročníku gymnázií a stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je v tomto školskom roku 4 301 žiakov a v piatom ročníku študijného odboru hotelová akadémia 251. V troch župných stredných zdravotníckych školách študuje v školskom roku 2021/2022 spolu 1035 žiakov a v stredných pedagogických školách 869.  

Ilustračné foto: Gymnázium J.A. Raymana Prešov

Medzi gymnáziá  s najvyšším počtom žiakov v tomto školskom roku patria Gymnázium Konštantínova a Gymnázium J.A. Raymana v Prešove či  Gymnázium L. Stöckela Bardejov. V rámci stredných odborných škôl sú to SPŠ elektrotechnická  a Stredná zdravotnícka škola v Prešove, Spojená škola v Starej Ľubovni i SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok.

***

V Prešove 10. septembra 2021

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 10.09.2021 / Aktualizované: 13.09.2021 HoreTlačiť