Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Župa vyčlenila na dotačný program 4 milióny eur

PSK žiadosti na regionálne projekty prijíma od 15. januára 

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v tomto roku prerozdelí v rámci svojho dotačného programu z vlastných príjmov 4 milióny eur. Žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať v troch programoch: Výzve pre región, Výzve predsedu PSK a Mikroprograme PSK.

Prešovská župa vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v celkovej výške 4 milióny eur. O grantové peniaze z PSK sa môžu uchádzať obce a mestá, registrované cirkvi,  náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia a právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je PSK.

 „Naším zámerom je prostredníctvom grantovej schémy podporiť všetky oblasti rozvoja kraja a zvyšovať kvalitu života v našich mestách aj na vidieku. Len vo Výzve pre región, ktorú vyhlasujeme už po tretíkrát, sme za uplynulé dva roky rozdelili viac ako 7,6 milióna eur a pomohli zrealizovať 148 projektov počnúc výstavbou športovísk a budovaním cyklochodníkov cez obnovu kultúrnych pamiatok až po skvalitnenie sociálnych služieb. Podobne ako v predchádzajúcom období opäť pokračujeme aj v podpore infraštruktúry a mäkkých aktivít v športe, kultúre a sociálnej starostlivosti,“  uviedol predseda PSK Milan Majerský.

V aktuálnej Výzve pre región rozhodli krajskí poslanci o alokácii 2,4 mil. eur, a  to v štyroch programoch. Ide o podporu projektov cyklodopravy a cykloturizmu s alokáciou 800-tisíc eur, obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok s alokáciou 580-tisíc eur, výstavby a rekonštrukcie športovísk PSK s alokáciou 800-tisíc eur a napokon podpory zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti s celkovou výškou podpory 220-tisíc eur.

V tomto roku je pri podpore cyklodopravy a cykloturizmu a tiež zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti predpokladaná miera spoluúčasti žiadateľa vo výške minimálne 30 percent, pri zvyšných dvoch programoch minimálne 50 percent zo schválenej dotácie. Žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy pre región je možné podať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle PSK. Termín na predloženie žiadostí je od 15. januára do 31. marca 2021.

Na financovanie projektov na podporu verejného života miest, obcí, záujmových združení občanov smerujú dotačné peniaze aj z výzvy Mikroprogram PSK a Výzvy predsedu PSK.  Schémy sú vyhlásené v troch programoch Šport, Kultúra a Sociálne služby a zo strany žiadateľa  predpokladajú  dvadsaťpercentné spolufinancovanie zo schválenej dotácie.

Celková výška grantu v rámci Výzvy Mikroprogram PSK predstavuje 1,28 mil. eur, pričom minimálna výška príspevku na jeden projekt je 700 eur a maximálna 10-tisíc eur.

V rámci Výzvy Predsedu PSK je schválených 320-tisíc eur. V tejto výzve je minimálna výška príspevku na jeden projekt stanovená vo výške 1000 eur a maximálna 10-tisíc eur.

Žiadosť o dotáciu je u oboch výziev potrebné podať elektronicky prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle PSK v termíne od 15. januára  do 28. februára 2021. Úspešní žiadatelia musia svoje podporené projekty zrealizovať do 31. októbra tohto roku.

Všetky potrebné informácie o vyhlásených výzvach PSK sú pre žiadateľov k dispozícii na stránke www.vucpo.sk v sekcii Výzvy a granty.

***

V Prešove dňa 11. januára 2021

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2021 / Aktualizované: 18.01.2021 HoreTlačiť