Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V Prešovskom kraji je nedostatok investícií

Podporí ekonomický rozvoj zákon o najmenej rozvinutých okresoch?

Zahraničné investície v Prešovskom kraji sú nedostatočné. Z celkového objemu 289 miliónov eur priamych zahraničných investícií na Slovensku v rokoch 2006 – 2013 sa do Prešovského kraja dostalo len 3,2 milióna eur. Aj o tom sa hovorilo na konferencii Investičné možnosti v Prešovskom kraji 12. apríla v Prešove. Jej zámerom bolo prezentovať atraktivitu a ekonomický potenciál Prešovského kraja a predstaviť investičné príležitosti.

Splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčinrozoberal zákon o menej rozvinutých okresoch, ktorý vláda prijala koncom roka 2015. Štyri okresy z Prešovského kraja, majú podľa tohto zákona právny nárok na pomoc od štátu - Sabinov, Vranov nad Topľou, Svidník a Kežmarok. Práve Kežmarok je prvým okresom, ktorý má vypracovaný akčný rozvojový plán. Primátor Ján Ferenčák má jasné predstavy, čo môže naštartovať hospodárstvo v tomto okrese: „Máme stanovené prioritné oblasti rozvoja - podpora regionálnej ekonomiky a inovácií, podpora rozvoja ľudského kapitálu, sociálna ekonomika a inklúzia a napokon zvyšovanie atraktivity územia, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb. V rámci nich sme zadefinovali 18 hlavných opatrení. Plánujeme II. etapu priemyselného parku, ktorý by mohol vytvoriť 300 – 500 pracovných miest, subjekt sociálnej ekonomiky zameraný na stavebné práce a práce v lesnom hospodárstve, pripravujeme integráciu stredných škôl do jedného komplexu vzdelávania, zároveň reorganizáciu učebných odborov. V meste vzniknú dve ďalšie centrá odborného vzdelávania a prípravy, integrované centrá inkluzívnej výchovy a vzdelávania a tréningové centrum.“ Zákon o najmenej rozvinutých okresoch podľa kežmarského primátora umožňuje individuálny prístup k regiónom a k riešeniu problémov. Ako zdôraznil, „podstatná je spolupráca na všetkých úrovniach. Región v spolupráci so štátom a samosprávnym krajom preberá spoluzodpovednosť za rast, zamestnanosť a systémové opatrenia.“

Konferencia predstavila účastníkom nové témy a aktuálne informácie týkajúce sa investovania a podnikania v regióne. Agentúra SARIO prezentovala aktuálne priemyselné parky a investičné stimuly v Prešovskom kraji. Pre priemyselné parky je podľa agentúry SARIO v Prešovskom kraji vytipovaných asi 300 lokalít v rôznom štádiu rozpracovanosti, pričom v rámci Slovenska je ich 1 300.

V jednotlivých blokoch boli postupne predstavené viaceré inštitúcie, ako univerzitný vedecký park Technicom, aktivity Prešovskej univerzity, Východoslovenská investičná agentúra, centrá odborného vzdelávania pri stredných školách, ale odzneli tiež konkrétne rady pre investorov i praktické skúsenosti investorov.

Celodenný program bol tematicky rozdelený do troch panelov - Legislatívny rámec a podmienky na investície v PSK, Smerovanie investícií - veda, výskum, inovácie v PSK a tretí panel, ktorý predstavil, čo kraj očakáva a vie ponúknuť investorom.

Konferenciu organizovali Prešovský samosprávny kraj, Mesto Prešov, Prešovská regionálna komora SOPK a SARIO.

Anketa

Čo je podľa Vás hlavným dôvodom nízkych zahraničných investícií v PSK? Čo je potrebné urobiť, aby investori výraznejšie expandovali do nášho regiónu? Odpovedajú poslanci Zastupiteľstva PSK.

Andrej Havrilla, Bardejov:
Chýba potrebná infraštruktúra. Pokiaľ nebude priame diaľničné prepojenie s hlavnými európskymi tepnami, bude to problém. Ďalším problémom je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Vláda môže definovať oblasti, kde je potenciál na príchod investícií a pripraviť podporné projekty na ich realizáciu s príslušným finančným zabezpečením. Prešovský kraj sa snaží vytvárať potrebné podmienky, je niekoľko lokalít pripravených na príchod aj tzv „veľkých“ investorov, ale bez pomoci vlády sa to zrejme nepodarí.

Pavel Hagyari, Prešov:
Základným predpokladom veľkej investície je v zásade už pripravená a majetkovo vysporiadaná plocha pod budúcim priemyselným parkom vo výmere 100 - 300 ha. Vzhľadom na finančné možnosti samospráv by takéto majetkové vysporiadanie mal riešiť štát, ktorý má na to legislatívne a finančné nástroje. Nevyhnutnou podmienkou je aj kvalifikovaná pracovná sila. Takýto park by sa mal nachádzať buď medzi Prešovom a Košicami, prípadne v lokalite Grófske smerom na Kapušany. Súmestie Košice - Prešov je jedinou alternatívou pre umiestnenie ďalšej veľkej investície, vzhľadom na kvalifikovanú pracovnú silu, existenciu letiska, železničnú infraštruktúru a postupné dobudovanie diaľničnej siete.
Adrián Kaliňak, Medzilaborce:
Prešovský kraj je z geografického hľadiska mimo hlavných európskych dopravných koridorov, spájajúcich najväčšie priemyselné a logistické centra. Mám obavu, že nášmu kraju nepomôže ani dobudovanie chýbajúcej cestnej infraštruktúry. Prepravné náklady sú rozhodujúce pri rozhodovaní investorov o umiestnení svojich výrobných kapacít. Čím je produkcia jednoduchšia a závislejšia od materiálových či odbytových kapacít, tým je zároveň nákladnejšia z pohľadu tranzitu. A iná ako objemová výroba sa v Prešovskom kraji objavuje len sporadicky.
Investorom treba ponúknuť ucelenú pomoc, založenú na motivácií. Do nej sa musia zapojiť všetci aktéri, počnúc štátom a končiac VÚC a obcami. Pravidlá musia byť jednoznačné, automaticky nárokovateľné a hlavne garantujúce rýchlu formu pomoci. Určite by pomohla zonácia, tak ako tomu bolo v minulosti. Firma ktorá preinvestuje milióny eur, nepotrebuje od štátu získať imaginárne daňové úľavy. Tá v prvých rokoch žiadne veľké dane ani neplatí keďže si uplatňuje značné odpisy z nadobudnutého majetku.

Martin Šmilňák, Bardejov:
Čo nám chýba, to je dokončená diaľnica a tu vidím najväčší problém. Vláda musí zabezpečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru a dotiahnuť sem firmy prostredníctvom stimulov. Myslím, že by sme mali venovať nielen tradičnej výrobe, ale aj modernejším a perspektívnym oblastiam ako napríklad IT technológie. Moje skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že aj do miest ako je Bardejov sa dá dotiahnuť IT biznis, ale závisí to od medzinárodných kontaktov. Mám silné väzby na Veľkú Britániu, snažím sa ťahať know-how z Anglicka a verím, že moje zámery budú úspešné.
Peter Molčan, Sabinov:
Okrem polohy kraja za to môže aj medzinárodná politická situácia a to konflikt Ukrajina-Rusko a embargo voči Rusku spôsobilo koniec expanzie západných firiem ďalej na východ.
V každom okrese je priestor a sú pracovné sily pre etablovanie zahraničných firiem a to i napriek problémom s dopravnou infraštruktúrou. Mali by sme sa vrátiť k rovnocennej možnosti pre investorov zo západu i z východu. Je potrebné dokončiť dopravnú infraštruktúru a tak pripraviť väčší komfort pre záujemcov. V rámci svojich kompetencii zmeniť školský systém prípravy odborného vzdelávania zavedením študijných a učňovských odborov podľa potrieb trhu a investorov.

Miroslav Bujda, Bardejov:
Kapitalizmus je založený na sile kapitálu. Základom je jeho čo najrýchlejšia návratnosť a čo najvyššia miera zisku. Toto sa dá dosiahnuť tam, kde sú najnižšie náklady na výrobu. Preto investície idú tam, kde je vybudovaná kvalitná cestná infraštruktúra. Problém nízkych zahraničných investícii v Prešovskom kraji závisí od cestného spojenia so svetom. Predpokladám, že s dobudovaním diaľničného prepojenia Prešova s Bratislavou pricestuje k nám aj viac zahraničného kapitálu.

Ján Ragan, Vranov nad Topľou:
Hlavným dôvodom je nedokončená sieť diaľnic a rýchlostných komunikácií. Práve na tento problém najviac poukazujú zahraniční investori. PSK má vybudovaný dostatočný počet priemyselných parkov i odborne zdatných ľudí, ktorí ale z viacerých dôvodov odchádzajú preč. Vláda by mala dostavať diaľničnú sieť, pokračovať vo vytváraní vhodného podnikateľského prostredia a tým podporovať vznik nových pracovných miest. Pri rokovaniach s potenciálnymi investormi, ktorým vláda poskytuje investičné stimuly, preferovať priemyselné parky v našom kraji.

Boris Hanuščak, Bardejov:
Investorom vieme v hnedom priemyselnom parku v Bardejove ponúknuť dostatočne pripravenú pracovnú silu i najlepšie podmienky pre podnikanie. Z rokovaní s potenciálnymi investormi, aj so zahraničnými, je zrejmé, že záujemcovia o podnikanie sa na východ Slovenska „len tak nehrnú“. Investorov najviac zaujíma situácia z hľadiska disponibilnosti a pripravenosti pracovnej sily, možnosti jej vzdelávania, otázky súvisiace s podmienkami nájmu výrobných priestorov a hlavne - dopravnej dostupnosti Bardejova, vrátane tej leteckej.

Peter Krajňák, Prešov:
Doterajší systém prerozdeľovania treba prehodnotiť a pomáhať málo rozvinutým regiónom adresnou finančnou pomocou. Ak má náš región rásť, potrebuje priame investície do cestovného ruchu, poľnohospodárstva a cestnej infraštruktúry

Ján Vook, Svidník:
Problém prílevu investícii sa rozoberá už dlho, často je spájaný aj v našom regióne s chýbajúcou infraštruktúrou. Doteraz nám chýbal výraznejší hlas na najvyšších miestach, no som presvedčený, že po posledných parlamentných voľbách sa to zmení. Myslím si, že pôsobenie predsedu PSK v Národnej rade výrazne dopomôže k skvalitneniu života všetkých obyvateľov PSK.

Patrik Mihaľ, Bardejov:
Investícií je žalostne málo pre kraj, vzhľadom na celkovú sumu. Myslím si, že poslanci PSK majú obmedzenú možnosť ovplyvniť situáciu a získať viac peňazí. Určite však treba využiť všetky možnosti zlepšiť situáciu. Za prvoradé považujem dobudovanie dopravnej infraštruktúry.

***

Prešov 18. apríla 2016

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.04.2016 / Aktualizované: 18.04.2016 HoreTlačiť