Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK vyhlásil dve výzvy – uzávierka 14. septembra 2016

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 30. júna dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Školenia pre vyhlásené výzvy sa uskutočnili v utorok 19. júla pre potenciálnych žiadateľov z okresov Snina, Humenné, Stropkov, Medzilaborce, Svidník, Vranov nad Topľou, Prešov, Sabinov a vo štvrtok 21. júla pre žiadateľov z okresov Stará Ľubovňa, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad a Spišská Nová Ves. V rámci prezentácií odzneli informácie potrebné pre vypracovanie projektu - všeobecné o mikroprojektoch, informácie o oprávnenosti z hľadiska územia, času a subjektov, boli vyšpecifikované oprávnené aktivity i náklady a na záver bol predstavený spôsob vypĺňania a predkladania žiadosti o finančný príspevok.

Informácie k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 poskytuje na Prešovskom samosprávnom kraji Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce. Zároveň sú informácie podrobne uverejnené aj na webovej stránke www.po-kraj.sk.

Na rozdiel od predošlého obdobia je pre mikroprojekty v programovom období 2014 - 2020 charakteristická väčšia tematická koncentrácia a intenzívnejšie zameranie na výsledky pre mikroprijímateľov, to znamená užší a precíznejšie opísaný rozsah aktivít, na ktorých realizáciu je možné získať finančný príspevok a väčšiu zodpovednosť v rozsahu ukazovateľov výstupu, ktoré majú vzniknúť v dôsledku realizovaných mikroprojektov. O príspevok sa môžu uchádzať žiadatelia – neziskové subjekty z dvoch slovenských krajov – Žilinského a Prešovského a šiestich subregiónov a okresov z Poľska.

Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 podporuje v rámci mikroprojektov zámery cezhraničného pôsobenia a neziskového charakteru. Možno sem zaradiť aktivity, ktoré podporia ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a rozvoj cezhraničného celoživotného vzdelávania. Konkrétne to môžu byť napríklad náučné chodníky, vyhliadkové miesta, modernizácia drevenej architektúry či muzeálnych objektov, inovatívne prvky cestovného ruchu, školenia reštaurátorov, propagačné a marketingové kampane, výmenné stáže pre študentov a podobne.

Na spolufinancovanie týchto výziev bolo vyčlenených 1 740 600 eur, ktoré sa delia medzi dva typy oprávnených aktivít – kultúrne a prírodné dedičstvo a celoživotné vzdelávanie a taktiež na dve časti podľa okresov PSK.

Účasť poľských a slovenských prijímateľov v mikroprojektoch je spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške 85 % oprávnených nákladov. Minimálny limit pre spolufinancovanie z prostriedkov EFRR je 5 000 eur, maximálny 50 000 eur pri individuálnych projektoch a 100 000 eur pri spoločných projektoch.

Uzávierka prijímania žiadostí do druhého kola v rámci Prioritnej Osi III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) je stanovená na 14. september 2016.

***

Prešov 21. júla 2016

PhDr. Andrea Kmecová
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Oddelenie implementácie projektov

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 21.07.2016 / Aktualizované: 21.07.2016 HoreTlačiť