Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Popradčan získal cenu za záchranu života

Kraj udelil 40 plakiet pre najlepších pedagógov i žiakov

Na veľkej scéne Divadla J. Záborského sa 20. júna tradične konalo slávnostné ukončenie školského roka v Prešovskom samosprávnom kraji. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po ôsmykrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

Spolu 20 pedagógov z celého kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Medzi laureátmi sú učitelia z okresov Prešov (5), Poprad (3), Bardejov (2), Humenné (2), Medzilaborce (2), Levoča, Kežmarok, Sabinov, Stará Ľubovňa, Snina a Svidník.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Spolu 20 študentov z desiatich okresov ocenili plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Najviac laureátov je z Prešova (7), štyria sú z okresu Poprad, dvaja z Vranova nad Topľou. Mimoriadnu pozornosť si zaslúži štvorica chlapcov zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v informačných technológiách, či mladý Popradčan zo zdravotníckej školy, ktorý zachránil život.

Obe ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom: Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. Lux mentium je zase názov diela prešovského rodáka Jána Bayera, takmer-zakladateľa evanjelického kolégia.

***

Pedagógovia – laureáti ceny Sophista pro regione 2016

 1. Ing. Renáta Akbariová – HA J. Andraščíka, Bardejov
 2. Ing. Anna Fecáková – SOŠ A. Warhola, Medzilaborce
 3. Ing. Vladimír Derevjaník – SPŠ, Poprad
 4. Ing. Marta Tornyosová – SOŠ polytechnická, Humenné
 5. Mgr. Milada Kotorová, SUŠ, Kežmarok
 6. Ing. Jozef Krč – SOŠ, Svit
 7. Mgr. Andrea Myšičková – SZŠ, Poprad
 8. Ing. Mgr. Miroslav Knap – SOŠ, Stará Ľubovňa
 9. Mgr. Helena Hradiská – SOŠ Majstra Pavla, Levoča
 10. Mgr. Branislav Boďo – Spojená škola J. Henischa, Bardejov
 11. PaedDr. Gabriela Zavadská – SZŠ, Humenné
 12. Ing. Jozef Macej – SPŠ elektrotechnická, Prešov
 13. PaedDr. Mária Havrillová – SOŠ podnikania, Prešov
 14. Mgr. Anna Počová – SOŠ, Lipany
 15. RNDr. Ján Rodák – Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník
 16. Mgr. Marek Soták – HA, Prešov
 17. PhDr. Eva Novotná, PhD. – SZŠ, Prešov
 18. Kamila Karľová – SOŠ, Snina
 19. RNDr. Tatiana Mergešová – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 20. PhDr. Mária Miškocová – Gymnázium, Medzilaborce

Žiaci – laureáti ceny Lux mentium 2016

 1. Ján Kurila – SPŠ, Poprad
 2. Antónia Ihnátová – Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
 3. Nikola Šoltýsová – SOŠ, Svit
 4. Nela Gloríková – Gymnázium, Poprad
 5. Igor Demjanič – Spojená škola J. Henischa, Bardejov
 6. Marek Galovič – SPŠE, Prešov
 7. Peter Katuščák – SPŠE, Prešov
 8. Jerguš Lejko – SPŠE, Prešov
 9. Štefan Štefančík – SPŠE, Prešov
 10. Dávid Szomráki – Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
 11. Daniela Kucová – SOŠ podnikania, Prešov
 12. Jakub Cehula – Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok
 13. Dária Almašiová – Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník
 14. Juraj Kopčík – HA, Prešov
 15. Sofia Boháčová – Gymnázium, Vranov nad Topľou
 16. Lucia Kuchárová – SOŠ, Snina
 17. Soňa Semanová – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 18. Cyril Legutky – SZŠ, Poprad
 19. Dominika Blašková – Gymnázium, Medzilaborce
 20. Milan Kurovský – SOŠ, Vranov nad Topľou

***

Prešov 20. júna 2016

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Laureáti ceny Sophista pro regione 2016

 • Ing. Renáta Akbariová – učiteľka odborných ekonomických predmetov na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove. Pripravuje žiakov na odborné súťaže s výraznými úspechmi v celoslovenskom kole stredoškolskej odbornej činnosti či v celoštátnej súťaži Môj nápad pre región.
 • Ing. Anna Fecáková – učiteľka na Strednej odbornej škole Andyho Warhola v Medzilaborciach. Pripravuje žiakov na súťaže, v ktorých dosahujú výrazné úspechy. Je koordinátorkou projektu KROS – podpora škôl pre výučbu ekonomických programov.
 • Ing. Vladimír Derevjanik – učí na Strednej priemyselnej škole v Poprade. Je nositeľom spolupráce s firmami v regióne. Venuje sa propagácii technickej a polygrafickej činnosti. Výsledkom jeho zanietenej práce je množstvo žiackych úspechov na celoslovenskej úrovni.
 • Ing. Marta Tornyosová – učiteľka na Strednej odbornej škole polytechnickej v Humennom, dlhoročná členka komisie SOČ na všetkých úrovniach. Ako členka odbornej komisie pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja sa podieľala na vypracovaní učebných osnov v odbore stavebníctvo.
 • Mgr. Milada Kotorová – učiteľka výtvarných umeleckých predmetov na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Jej žiaci získavajú vo výtvarných súťažiach popredné umiestnenia. Počas pôsobenia v škole usporiadala 10 samostatných výstav v Čechách, na Slovensku a v Poľsku.
 • Mgr. Andrea Myšičková – učiteľka odborných predmetov na Strednej zdravotníckej škole v Poprade. Koordinátorka stredoškolskej odbornej činnosti, kde jej žiaci získali mnohé medailové umiestnenia. Realizovala štyri medzinárodné projekty v programoch LEONARDO a ERASMUS+.
 • Ing. Mgr. Miroslav Knap – zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy v Starej Ľubovni. Spoluprácou so zamestnávateľmi zabezpečuje, aby žiaci získavali kvalitné praktické zručnosti. Koordinuje a realizuje zahraničnú odbornú prax žiakov na Cypre, v Grécku a v Chorvátsku.
 • Mgr. Helena Hradiská – učiteľka slovenského jazyka a literatúry Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči. Jej žiaci dosahujú úspechy v celoslovenských súťažiach. Organizuje mnohé akcie ako Deň školských knižníc či Záložka do knihy spája stredné školy.
 • Mgr. Branislav Boďo – učiteľ slovenského jazyka, občianskej a etickej výchovy na Spojenej škole J. Henischa v Bardejove. Stál pri zrode školského časopisu Gymoš, ktorý pod jeho vedením získal mnohé ocenenia v celoslovenských súťažiach, vrátane ceny Zlaté Štúrovo pero 2015.
 • PaedDr. Gabriela Závadská – učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Humennom, 14 rokov pôsobila ako riaditeľka školy. Zaslúžila sa o dokončenie výučbovej časti školy a rekonštrukciu internátu. Pod jej taktovkou vznikol a dodnes vychádza školský časopis Sestrička.
 • Ing. Jozef Macej – učiteľ odborných predmetov na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Opakovane získal so svojimi žiakmi výnimočné úspechy na celoštátnej úrovni. V rámci projektu Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE vypracoval množstvo učebných materiálov.
 • PaedDr. Mária Havrillová – zástupkyňa riaditeľa školy na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove sa zaslúžila o zavedenie nových lukratívnych odborov. V spolupráci s NUCEM realizuje elektronické testovanie v škole. Jej zásluhou SOŠ získala štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity.
 • Mgr. Anna Počová – majsterka odborného výcviku v odbore cukrár a učiteľka náboženstva v Strednej odbornej škole v Lipanoch. Pod jej vedením žiaci obsadili popredné miesta v súťažiach Koláč rádia Regína, TOP cukrár v Žiline a SWEETCUP 2015.
 • RNDr. Ján Rodák – riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku. Aktívne pristupuje k projektovej činnosti, vďaka čomu škola získala množstvo didaktickej techniky a zriadená bola aj nová školská knižnica. Venuje sa aj lektorskej činnosti v národných projektoch.
 • Mgr. Marek Soták – zástupca riaditeľa školy na Hotelovej akadémii v Prešove. Je koordinátorom spolupráce s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve v Ženeve a hlavným organizátorom medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP. Pre žiakov zabezpečuje odbornú prax doma aj v zahraničí.
 • PhDr. Eva Novotná, PhD. – riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Prešove prispieva k zvyšovaniu kvality a odbornosti nových študijných odborov zubný asistent a masér. Škola sa pod jej vedením zapája do rôznych edukačných projektov určených pre žiakov a učiteľov.
 • Kamila Karľová – učiteľka chémie a fyziky na Strednej odbornej škole v Snine, kde 17 rokov pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa školy. Koordinátorka enviromentálnej výchovy a vedúca predmetovej komisie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.
 • RNDr. Tatiana Mergešová – učiteľka biológie a chémie na Gymnáziu J. A. Raymana v Prešove. Pod jej vedením žiaci každoročne dosahujú výrazné úspechy v biologickej olympiáde na rôznej úrovni. Zapája sa do viacerých projektov a do vyučovacieho procesu zavádza prvky onkologickej výchovy.
 • PhDr. Mária Miškocová – učiteľka dejepisu, ruského jazyka a estetickej výchovy na Gymnáziu v Medzilaborciach, dlhoročná koordinátorka stredoškolskej odbornej činnosti. Jej žiaci sú úspešnými riešiteľmi predmetových olympiád. So žiakmi sa zapája do mnohých ďalších súťaží.
 • Ing. Jozef Krč – bývalý riaditeľ Stredného odborného učilišťa chemického vo Svite viedol školu 24 rokov, až do roku 2001. Počas jeho pôsobenia škola pracovala na overovaní zahraničných projektov OMEGA a SCOTVEC a organizovala celoštátne kolo stredoškolskej odbornej činnosti.

Laureáti ceny Lux mentium 2016

 • Ján Kurila –žiak Strednej priemyselnej školy v Poprade sa veľmi úspešne zapája do mnohých odborných súťaží ako Strojárska olympiáda, Strojár inovátor a ZENIT. Patrí k mimoriadnym technickým talentom školy.
 • Antónia Ihnátová – žiačka Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Úspešne reprezentovala školu v rôznych súťažiach a olympiádach, no najvýraznejšie úspechy dosiahla v matematike a fyzike - v matematickej súťaži Pangea a vo fyzikálnej olympiáde.
 • Nikola Šoltýsová – žiačka Strednej odbornej školy vo Svite reprezentovala školu vo viacerých súťažiach v odbore chémia, kde dosahovala vynikajúce výsledky. Počas celého štúdia aktívne pracovala na medzinárodnom projekte GLOBE.
 • Nela Gloríková – žiačka 2. ročníka Gymnázia v Poprade sa aktívne venuje problematike praktickej ornitológie, ochrane vtáctva a netopierov. Získala popredné miesta v biologickej olympiáde. V tomto roku sa zúčastnila Medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov v Gruzínsku.
 • Igor Demjanič – žiak Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove pravidelne reprezentuje školu v súťaži ZENIT v strojárstve, kde sa umiestňuje na popredných miestach. Školu reprezentoval aj na veľtrhu vzdelávania stredných odborných škôl a vysokých škôl v Krakove.
 • Marek Galovič – žiak Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove v súťaži Junior Internet v kategórii JuniorWeb obsadil 2. miesto a bol členom víťazného družstva na celoštátnej prehliadke Festival vedy a techniky AMAVET 2015, ktoré postúpilo do Moskvy.
 • Peter Katuščák – žiak Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove opakovane reprezentoval školu v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike. Jeho práce sú na mimoriadne vysokej úrovni a porotu zaujal v takej miere, že mu bola ponúknutá stáž v CERNE.
 • Jerguš Lejko – žiak Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove dva roky po sebe zvíťazil v celoštátnom kole súťaže ZENIT v kategórii webdizajn. Bol členom víťazného tímu na celoštátnej prehliadke Festival vedy a techniky AMAVET 2015 a postúpil do Moskvy. Aktívne organizuje semináre s názvom Programovanie web aplikácií.
 • Štefan Štefančík – žiak Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove získal víťazstvá v celoštátnych kolách súťaže ZENIT v kategórii webdizajn. Bol členom víťazného tímu na celoštátnej prehliadke Festival vedy a techniky AMAVET 2015 a postúpil do Moskvy. Predseda správnej rady IT Valley mu udelil čestné uznanie za dosiahnuté úspechy.
 • Dávid Szomráki – žiak Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni získal poporedmé miesta v olympiáde v anglickom jazyku. Venuje sa tvorbe poézie a prózy a úspechy získava aj v literárnych súťažiach. Je členom redakčnej rady školského časopisu Gympľoviny.
 • Daniela Kucová – žiačka Strednej odbornej školy podnikania v Prešove počas celého štúdia reprezentovala školu na rôznych súťažiach a podujatiach. Jej modely boli úspešné v súťaži Módna línia mladých, ale aj v zahraničí. Podieľala sa aj na príprave celoškolských súťaží.
 • Jakub Cehula – žiak Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku sa na predmetových olympiádach z matematiky a fyziky umiestňoval na popredných miestach. V stredoškolskej odbornej činnosti s prácou z oblasti astronómie obsadil v krajskom kole 1. miesto.
 • Dária Almašiová – žiačke Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku patria popredné umiestnenia v olympiáde v angličtine. V súťaži Expert Geniality Show získala titul TOP expert. Veľmi úspešná bola v súťaži Sofia – filozofická esej a vo filozofickej olympiáde, kde postúpila do medzinárodného kola.
 • Juraj Kopčík – žiak Hotelovej akadémie v Prešove reprezentoval školu na viacerých súťažiach. Počas stáže na Azorských ostrovoch sa učil od najlepších svetových šéfkuchárov. Získal bronzovú medailu v súťaži Tatranský kuchár a súťaži Metro HoReCa päťboj a zlatú medailu v súťaži Danubius Gastro Cup.
 • Sofia Boháčová – žiačka Gymnázia vo Vranove nad Topľou reprezentuje školu v olympiádach v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. Získala viaceré ocenenia na olympiáde z ruského jazyka. Absolvovala súťaže Ruské slovo, Speakers Corner či Najlepší angličtinár.
 • Lucia Kuchárová – žiačka Strednej odbornej školy v Snine sa ako jedna z piatich žiakov zo Slovenska zúčastnila medzinárodnej súťaže Svadobná torta 2016. Získala 1. miesto v súťaži cukrárov na Dni podpory remesiel v Trenčíne a ocenenia v súťažiach Tvorivý cukrár, Hudobná torta a SWEET CUP.
 • Soňa Semanová – žiačka Gymnázia J. A. Raymana v Prešove. Získala viaceré vynikajúce umiestnenia v olympiáde z francúzskeho jazyka. So spolužiakmi sa zapojila do súťaže Festival fyzikálnych filmov. Štyri roky aktívne pracovala ako predsedníčka žiackej školskej rady.
 • Cyril Legutky – žiak Strednej zdravotníckej školy v Poprade vo voľnom čase pracuje ako lyžiarsky inštruktor. Pri jednom z kurzov identifikoval zlyhanie srdca u návštevníčky, začal s jej oživovaním a aktívne pomáhal záchranárom. Svojím rozhodným konaním v kritickom momente zachránil život.
 • Dominika Blašková – žiačka Gymnázia v Medzilaborciach je predsedníčkou Žiackej školskej rady a členkou Rady mládeže Prešovského kraja. Pracovala na medzinárodnom projekte MINI-ERASMUS a ERASMUS+ a bola lídrom v rámci národného projektu KomPrax.
 • Milan Kurovský – žiak Strednej odbornej školy vo Vranove nad Topľou reprezentuje školu vo viacerých súťažiach, na ktorých získal niekoľko ocenení (olympiáda v anglickom jazyku, Jazykový kvet, Hviezdoslavov Kubín). Pracuje v redakčnej rade oceňovaného školského časopisu.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.06.2016 / Aktualizované: 20.06.2016 HoreTlačiť