Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Obrovský záujem o dotácie zo strany miest a obcí

Prešovský samosprávny kraj zaevidoval spolu 267 žiadostí o dotáciu na podporu rôznych aktivít prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 15/2008. Žiadosti v úhrnnej sume 872 373 eur viac ako trojnásobne presahujú pripravenú alokáciu vo výške 270 000 eur. Oprávnenými žiadateľmi boli v tomto roku výlučne obce a mestá v Prešovskom kraji, pričom každý žiadateľ mohol v rámci dvoch programov – kultúra a šport, podať iba jednu žiadosť.

Cieľom programu kultúra je podporiť prípravu a organizáciu kultúrnych podujatí, zachovávať kultúrne hodnoty a udržiavať pamätihodnosti a kultúrne pamiatky na území nášho kraja. Žiadatelia mohli predložiť projekty v troch podprogramoch - Obnova, rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych pamiatok a pamätihodností a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru, obnova a údržba pamiatok a pamätihodností a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru a usporiadanie kultúrnych akcií a vydanie publikácií. Spolu 134 miest a obcí podalo projekty v objeme 363 118 eur. Suverénne najviac, 20 projektov v objeme 44 156 eur prišlo z okresu Bardejov. Hneď za ním nasleduje Svidnícky okres s 18 žiadosťami vo finančnom vyčíslení 45 490 eur. Na jeden projekt pýtajú žiadatelia v priemere 2 709 eur.

V programe šport je priemerná suma na projekt vyššia a predstavuje 3 267 eur. Dôvodom sú finančne náročnejšie investičné zámery miestnej samosprávy. Cieľom programu šport je zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov kraja. V rámci programu boli zadefinované tri podprogramy - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru, oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru a usporiadanie masových telovýchovných a športových akcií. Žiadosti v programe šport dosahujú objem 509 255 eur, hoci počet žiadostí je o jednu nižší ako v programe kultúra – 133. Najviac požiadaviek poslali obce z okresu Prešov – 22, v celkovom objeme 100 909 eur. Druhý najaktívnejší bol stropkovský okres s počtom 16 žiadostí v objeme 65 962 eur. Suverénne najmenej, po dva projekty podali obce z okresov Poprad a Medzilaborce. Kým v Poprade je finančná náročnosť oboch projektov 8 300 eur, v Medzilaborciach žiadajú dve obce len 5 800 eur.

Dotáciu je možné poskytnúť vo finančnom limite od 1 000 do 5 000 eur, maximálne však do výšky 80 percent z celkových nákladov projektu. Podporené projekty musia byť realizované v termíne od 1. januára do 31. októbra.

V súčasnosti príslušné odbory nášho úradu preverujú úplnosť predložených žiadostí o poskytnutie dotácie a splnenie podmienok výzvy. „Predpokladáme, že formálnu kontrolu a posudzovanie žiadostí ukončíme do konca mája. Žiadosťami sa bude krajský parlament zaoberať 24. júna, kedy schváli zoznam prijímateľov. Následne bude zoznam úspešných žiadateľov zverejnený na webovom sídle PSK a do konca júla budú podpísané zmluvy,“ približuje harmonogram postupu predseda PSK Peter Chudík.

Dotácie na podporu aktivít pre rôzne subjekty prideľoval Prešovský samosprávny kraj každoročne od roku 2004. V rokoch 2010 a 2011 bol grantový systém pozastavený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. K výzvam sa regionálna samospráva vrátila v roku 2012. „Neznamená to, že by sa naša finančná situácia radikálne zmenila k lepšiemu. Cítime však veľký dopyt predovšetkým zo strany obcí na podporu drobných lokálnych aktivít, na ktoré nemajú odkiaľ získať finančné prostriedky. V roku 2013 sme podporili špeciálne cirkvi na území kraja, tento rok chceme pomôcť miestnej samospráve. Považujeme to za náš príspevok k rozvoju regiónu,“ uzavrel P. Chudík.

***

Prešov 30. mája 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 30.05.2014 / Aktualizované: 30.05.2014 HoreTlačiť