Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Memorandum podpísali aktéri ako prví na Slovensku

Memorandum o vytvorení partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na roky 2014 – 2020 v Prešove 2. júla podpísalo 28 aktérov z celého kraja. Partnerstvo bude mať asi 40 členov, ostatní členovia sa postupne pridajú k tomuto partnerstvu.

Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) je základný dokument, podľa ktorého sa má počas nasledujúcich rokov systematicky riadiť rozvoj kraja. Na stratégii sa majú podieľať všetci zainteresovaní partneri z regiónu – samosprávny kraj, mestá a obce, štátna správa, združenia, tretí sektor, cirkev, školy, zástupcovia turizmu, kultúrne, sociálne zdravotnícke zariadenia... Spoločne majú zadefinovať priority a zámery v jednotlivých oblastiach, ako sú cestná doprava, školstvo, sociálna, či zdravotnícka sféra.

Vypracovanie stratégie je podmienkou, aby kraj mohol v programovacom období 2014 – 2020 čerpať finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý je pokračovateľom Regionálneho operačného programu z tohto programovacieho obdobia. Na IROP je pre všetky samosprávne kraja vyčlenených 900 miliónov eur. Pre PSK to znamená približne 157 miliónov eur na sedem rokov na všetky potreby regiónu. „Jednotlivé kraje môžu čerpať financie len tak, že si vytvoria partnerstvo rôznych subjektov na svojom území. Partneri sa dohodnú na stratégii, v ktorej zadefinujú reálne potreby regiónu, na čo budú financie prioritne použité. Každý kraj bude musieť vytvoriť partnerstvo, na čele ktorého bude rada partnerstva,“ približuje podpredseda PSK Štefan Bieľak, zodpovedný za prípravu RIUS PSK a implementáciu IROP na území PSK. Rada partnerstva bude mať 28 členov s hlasovacím právom, ostatní členovia budú bez práva hlasovania (pôjde najmä o zástupcov jednotlivých ministerstiev). Prítomní členovia Rady partnerstva zvolili za predsedu Rady Štefana Bieľaka.

V praxi to podľa jeho slov bude vyzerať tak, že „v rámci IROP sa budú podávať projektové zámery na Radu partnerstva. Tá rozhodne, či bude projekt podporený a až keď ho schváli, začne žiadateľ finančne i časovo náročnú prípravu celého projektu, ktorý neskôr pôjde do schvaľovacieho procesu v ďalších orgánoch.“ Ten bude však podľa Štefana Bieľaka už iba formálny. Zjednoduší sa tak príprava samotných projektov pre žiadateľov.

Prešovský kraj podpísal memorandum a schválil štatút Rady partnerstva ako prvý na Slovensku. Dôvodom je, že „chceme mať už koncom tohto roka vypracovanú stratégiu (RIÚS), aby sme boli okamžite pripravení na čerpanie finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu,“ uzavrel Štefan Bieľak.

***

Prešov 4. júla 2014

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.07.2014 / Aktualizované: 04.07.2014 HoreTlačiť