Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Potreby trhu práce a odborné vzdelávanie v PSK

Catching-up Regions

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj v stredu 10. októbra v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove zorganizoval odbornú konferenciu pod názvom Potreby trhu práce a odborné vzdelávanie a príprava v Prešovskom samosprávnom kraji. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov podnikateľov, verejného sektora a neziskových organizácií.

Experti Svetovej banky predstavili výsledky prvej aktivity zameranej na prieskum potrieb zamestnávateľov v kraji. Cieľom odbornej konferencie je prediskutovať so zástupcami všetkých sektorov možnosti ďalšej spolupráce, podporu duálneho a praktického vzdelávania pre žiakov stredných odborných škôl a inovácie vo vzdelávaní.

Predbežné výsledky prieskumu potrieb zamestnávateľov naznačujú trend smerujúci k rovnováhe medzi zručnosťami potrebnými pre výkon konkrétneho povolania a zručnosťami pre 21. storočie ako sú napríklad schopnosť riešenia problémov, komunikácia v tíme, znalosť práce s počítačom. Súčasťou konferencie je aj prezentácia najlepšej praxe – spolupráce stredných odborných škôl s podnikateľským a neziskovým sektorom.

V nasledujúcich mesiacoch budú aktivity expertov Svetovej banky pokračovať prieskumom o potrebách a pripravenosti stredných odborných škôl reagovať na súčasné a budúce potreby trhu práce. Odborné vzdelávanie a zosúladenie požiadaviek s trhom práce je jedným zo štyroch komponentov iniciatívy. V rámci Catching-up Regions sa v kraji hľadajú riešenia aj pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov, využívanie geografického informačného systému a zvýšenie výkonnosti v oblasti cestovného ruchu.

***

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do európskej iniciatívy Catching-up Regions. Jej zmyslom je vypracovať akčný plán a nasmerovať dostupné európske fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu.Iniciatíva Catching-up Regions predstavuje technickú asistenciu Európskej komisie, ktorá bola úspešne implementovaná už v dvoch poľských regiónoch.

Cieľom iniciatívy, do ktorej bol v rámci Slovenska pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, je adresná podpora menej rozvinutých, tzv. „dobiehajúcich“ regiónov. Prvotnou úlohou je identifikovať problematické oblasti, ktorých riešenia by pozitívne ovplyvnili sociálny a ekonomický rozvoj kraja. Výstupom prvej fázy, ktorá by mala trvať približne jeden rok, je implementácia akčného plánu.

Celý proces Catching-up Regions naštartoval podpis dokumentu v januári t. r., v ktorom zúčastnené strany deklarovali spoločný zámer vzájomne spolupracovať na príprave a napokon implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK. Iniciatívu podporuje z národnej úrovne aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V rámci spolupráce sa predpokladá taktiež aktívna participácia partnerov z miestnej a krajskej úrovne, z akademickej a podnikateľskej sféry, ale aj zástupcov ďalších relevantných oblastí.

***

V Prešove dňa 11. októbra 2018

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.10.2018 / Aktualizované: 12.10.2018 HoreTlačiť